Visie Gemeentebelangen Hoogeveen

Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. is sinds 1978 als lokale politieke partij vertegenwoordigd in de gemeente Hoogeveen.

Onze kandidaat-raadsleden zijn actief en staan midden in de samenleving. Zij laten zich leiden vanuit hun persoonlijke overtuiging. Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. kenmerkt zich door rijk geschakeerde discussies die leiden tot een gefundeerd standpunt. Een afwijkende mening wordt door de meerderheid volledig gerespecteerd. Binnen de raadsfractie wordt geen fractiedwang toegepast.

De visie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. laat zich leiden door de kernbegrippen verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid/eerlijkheid. Deze kernbegrippen bepalen nu en ook in de toekomst, met behoud van het streekeigene, de houding van Gemeente Belangen Hoogeveen e.o..

Wij kunnen dus inhaken op zaken die actueel zijn zonder dat wij met landelijke politieke partijbelangen rekening hoeven te houden. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners hier zoveel mogelijk, met plezier, in een goede leefbare omgeving kunnen wonen, werken, sporten, en recreëren.

Wij hebben als doelstelling om ons in te zetten voor alle inwoners van onze gemeente, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, zowel individueel, als collectief.

Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. wil een degelijke en betrouwbare politieke beweging zijn, die nieuwe wegen inslaat waar altijd de vaste kernbegrippen aan ten grondslag liggen. Politiek is voor Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving binnen de gemeente Hoogeveen voor elkaar te krijgen.

Belangrijke pijlers waar Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. zich op richt zijn ‘bestuurlijke vernieuwing´ en ´burgerparticipatie´.

De bestuurlijke vernieuwing wordt ingegeven vanuit de intentie om daarmee de traditie ‘oppositie versus coalitie’ te doorbreken, er voor te zorgen dat er geen achterkamertjes politiek wordt bedreven en door openheid aan en betrokkenheid van burgers in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad)te verschaffen.

De nadruk van burgerparticipatie ligt bij het betrekken (podium) van burgers bij de processen van beleidsontwikkeling, de toepassing van de participatieladder (adviseren, meedoen en meebeslissen); kennis zit niet alleen bij de gemeenteambtenaar of het gemeentebestuur.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.:

 •  is een lokale politieke partij die staat voor een nieuwe manier van politiek bedrijven;
 •  is onafhankelijk van de landelijke politiek en bepaalt zijn eigen koers;
 •  wil er zijn voor de inwoners van Hoogeveen en de omliggende dorpen;
 •  vindt het behoud van het streekeigene en een leefbare omgeving erg belangrijk;
 •  wil sociaal beleid dat ouderen beschermt;
 •  streeft naar openheid en eerlijkheid in de politiek;
 •  zoekt verbinding met de inwoners van de gemeente;
 •  wil bewoners meer betrekken en invloed geven op de politiek;
 •  wil overbodige regels afschaffen;
 •  wil meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de burgers;
 •  komt op voor een zuinige overheid. Ons principe is dat we niet meer uitgeven, dan er binnenkomt.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. is een plaatselijke politieke partij in de gemeente Hoogeveen.

Een ieder in zijn eigen waarde laten daar gaan we voor. We hechten zeer veel waarde aan de inbreng van onze inwoners. Aangedragen opmerkingen nemen we mee naar onze fractie vergaderingen. Onze fractie leden in de gemeenteraad kunnen zo een juiste afweging maken over bepaalde beleidsvoornemens en daar dus hun voordeel mee doen. Met als leidraad uiteraard ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk moet er wel beleid gemaakt worden. Ervaring van mensen en een nuchtere kijk op zaken helpen ons vaak een juist standpunt in te nemen. Misschien hebben we uw interesse gewekt en is het interessant om Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. te volgen en ons Verkiezingsprogramma eens te lezen.

Scroll naar boven