Verkiezingsprogramma in het Drents

Dit verkiezingsprogram kuj ok downloaden

Inholdsopgave

 1. Inholdsopgave
 2. Woordtie veurof
 3. Kiek op de zaken
 4. Personeelsbeleid
 5. Financieel beleid
 6. Milieubeleid
 7. Economie
 8. Woningbouw
 9. Underwies
 10. Hoger beroepsonderwies
 11. Welzijnsbeleid
 12. Alcohol en drugs
 13. Oldernbeleid
 14. Sociale zaken en zorg
 15. Openbare orde en veiligheid
 16. Cultuur
 17. Sport
 18. Bentinckspark
 19. Zwembad
 20. Jongern
 21. Ontwikkelingssamenwarking
 22. Verkeer en vervoer
 23. Recreatie en toerisme
 24. Agrarische bedrieven; landbouw en veeteelt
 25. Regiofunctie
 26. Vluchtelingenbeleid
 27. Bestuurlijke verneiiing
 28. Herstructurering
 29. Bedrieventerreinen
 30. Vrijwilligersbeleid

Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken

Woordtie veuraf
Gemeentebelangen Hoogeveen döt sund 1978 as lokale politieke partij mit in de gemiente Hoogeveen.

Oenze kandidaat-raodsleden bint actief en staot middenin de samenleving. Zie laot zich leiden deur heur persoonlijke overtuging. In Gemeentebelangen Hoogeveen wordt stevig deurepraot over zaken en dat leidt tot standpunten die goed deurdacht bent. En as iene een aandere miening hef, dan wordt dat deur de aandern hielemaol respecteerd. Binnen de raodsfractie wordt gien fractiedwang toe-epast.

Hoe kek Gemeentebelangen Hoogeveen tegen de zaken an
Gemeentebelangen Hoogeveen lat zich leiden deur de kernbegrippen verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid/eerlijkheid, dudelijkheid en verbundenheid. Dizze kernbegrippen bepaolt – mit behold van het streekeigene – de holding van Gemeentebelangen Hoogeveen. Dat doet ze nou en dat zult ze ok in de toekomst doen.

Wij kunt dus altied ingaon op actuele zaken zonder daw mit landelijke politieke partijbelangen rekening hoeft te holden. Wij viendt het belangriek dat oenze inwoners hier zoveul meugelijk en mit plezier woont, warkt, sport en heur vrije tied beleeft in een goed leefbare umgeving.

Wij wilt oens uterste best doen veur alle inwoners van oenze gemiente. En daorbij mak het niet uut welke politieke of levensbeschouwelijke overtuging iene hef. En oenze inzet is zowel veur meinsen allent as veur groepen in wat veur samenwarkingsverbaand dan ook.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil een starke en betrouwbare politieke partij weden. Een partij, die neie wegen inslat. Een partij waor altied de vaste kernbegrippen de basis vormt. Politiek is veur oens gien doel op zich, mar een manier om de zaken in de samenleving die dertoe doet binnen de gemiente Hoogeveen veur menare te kriegen.

Bij alles waor wij oens op richt, bint twei dingen belangriek: ‘bestuurlijke verneiing’ en ‘betrokkenheid van de inwoners’.

Vrogger was ‘t altied zo daj praoten kunden van ‘oppositie versus coalitie’, mar het doel van bestuurlijke verneiing is um dat te deurbreken en derveur te zorgen dat der gien achterkamertiespolitiek meer is. Dit kan allent deur te zorgen veur openheid en betrokkenheid van inwoners as het giet um beleids- en besluutvorming in de gemiente(raod).

Wij zuukt ok een baand mit oenze inwoners deur ‘op straote’ mit ze in gesprek te gaon en deur dizze gesprekken te vertalen naor politiek beleid. Daordeur zal oenze vertrouwenspositie bij de inwoners starker en herkenbaarder worden en bij de tied blieven. Zo kreg de lokale politiek een eigen plaotselijke kleur en zo is de lokale politiek bestand tegen de invloeden van landelijke machtswisselingen.

Wij wilt de meinsen naodrukkelijk bij allerlei processen – zoas bijveurbeeld beleidsontwikkeling – betrekken (burgerparticipatie). Wieder wil wij, dat de inwoners mitdoen kunt, dat ze raod geven magt en dat ze meebeslissen kunt. Zo zorge wij veur draagvlak bij de meinsen. Kennis zit niet allent bij de gemienteambtenaar of het gemientebestuur, mar zeker ook bij de inwoners.

Gemeentebelangen Hoogeveen

 • is een lokale politieke partij die een neie manier van politiek bedrieven bovenan op het liesie staon hef;
 • stiet lös van de landelijke politiek en bepaolt zien eigen weg, zonder opdrachten van welke landelijke politieke partij dan ook;
 • wil der weden veur de inwoners van ‘t Ogeveine en wil politiek en meinsen mit menare verbienden. Dat wille wij klaor kriegen deur:

* in gesprek te gaon over de miest uutienlopende onderwarpen;
* interactie te zuken mit de inwoners van de gemiente Hoogeveen;

 • viendt het behold van het streekeigene en van een leefbare umgeving slim belangriek;
 • wil sociaal beleid veur meinsen die kwetsbaar bint;
 • wil bewoners meer betrekken bij en invloed geven op de politiek;
 • wil regels die gien zin hebt, ofschaffen;
 • wil meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid veur de inwoners;
 • wil een zunige overheid; der mag niet meer uutegeven worden as dat der binnenkomt.

Personeelsbeleid

Gemeentebelangen Hoogeveen viendt daw in oenze gemiente wat personeelsbeleid angiet, goed naor de markt kieken moet. Het allerbelangriekste is de kwaliteit van de dienstverliening. As bij de gemiente functies vrij komt, mut scharp ekeken worden of die plekken wel weer vanneis inevuld worden moet.

Gemeentebelangen Hoogeveen is veur samenwarking mit aandere gemientes. Oenze leus is: ‘Waj mit menare doen kunt, muj niet allent doen.’

Dit samenwarken mit aandere gemientes mut volgens Gemeentebelangen Hoogeveen:

 • niet ten koste gaon van de kwaliteit van de dienstverliening;
 • mag niet as gevolg hebben dat der meer ambtenaren neudig bint;
 • financieel veurdiel bieden;
 • helder weden wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden angiet;
 • dudelijkheid geven over de democratische besluutvorming en controle.

Financieel beleid

Wij gaot ervan uut dat de gemiente een financieel beleid voert, waorbij inkomsten en uutgaven op menare ofestemd bint. Wij kunt ermee leven, dat een gemiente schulden hef, mar die mut wel betaalbaar blieven zonder dat der risico’s ontstaot die gevolgen hebt veur de inwoners. Dat der net zoveul schulden bint as dat de gemiente an eigen vermogen hef, viene wij hielemaol verkeerd. As de rente dan wat hoger wordt, hef dat mitiene geweldig grote gevolgen veur het huusholdboekie van de gemiente. Dat wille wij niet. Het verhogen van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) mag van oes allent as de inwoners daor direct van profiteert. As een gat in de begroting dicht worden möt deur het verhogen van ien of aandere gemientelijke belasting, dan moere wij daor eerst hiel goed over naodenken ow daor wel mit akkoord gaon kunt.

Over het verhogen van de parkeertarieven (dat is ja ok een gemientelijke belasting) mut ook hiel goed nao-edacht worden en mag niet zomar. De undernemers in oes centrum hebt het al moeilijk genog um de kop boven water te holden in dizze tied van recessie.Kiek mar ies hoe der aal meer panden leeg koomt te staon. As de undernemers derveur zorgt dat de BIZ (Bedrijven Investering Zone) belasting der blef, dan is het niet automatisch zo dat de gemiente de garantstelling (subsidie) in stand holdt.
De bepaoling van de WOZ (Waarde Onroerend Zaak) mut zo helder en dudelk meugelijk weden. Oeze inwoners mut zo zien kunnen wat de criteria bint um de weerde van heur huus te bepaolen. Wij gaot kieken of de succesvolle proef die de gemiente Tilburg hierover holden hef ok bij oes in op ‘t Ogeveine daon worden kan.

Veurstellen die an de raod veurelegd wordt, mut een heldere en dudelijke financiële underbouwing hebben. Meugelijke inkomsten in de toekomst magt niet as basis dienen, want dan is de kans op financiële tegenvallers simpelzat te groot. Dat murre wij veurkomen.

Gemeentebelangen Hoogeveen hef de stelregel dat inwoners in gelieke umstandheden dezelfde belasting betaalt. Vanzelf hol wij daorbij rekening mit de draagkracht. Wij wilt de gemientelijke lasten geern zo leeg meugelijk hebben.

As zaken overgaot in particuliere handen mag dit nooit ten koste gaon van de dienstverliening an oenze inwoners.

De gemiente Hoogeveen heurt op dit moment in Drenthe bij de drie gemientes mit de leegste woonlasten. Dat wil wij zo holden.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • een gezonde financiële positie;
 • acceptabele financiële risico’s nemen;
 • verhoging van de OZB allent toestaon in biezundere situaties;
 • niet dat verhoging van de parkeertarieven slecht bint veur oenze concurrentiepositie;
 • een heldere bepaoling van de WOZ;
 • raodsbesluten zonder financieel risico;
 • gelieke monniken, gelieke kappen as het giet um gemientelijke lasten;
 • de lasten veur de inwoners zo leeg meugelijk hebben.

Milieubeleid
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt het milieu een belangriek punt. Ok kommende generaties hebt ja recht op leven in een schoon milieu.
Alternatieve energiebronnen moet eerst op heur weerde ineschat worden, veurdat ze inezet worden kunt en magt niet leiden tot aandere vorms van vervuiling.
Rekening holdend mit het veurgaonde mut de gemiente Hoogeveen wel energiebesparende maotregels nemen. Iene daorvan is besparen op straotverlochting. Volgens oes kan daor hiel wat op bespaard worden. Wel viene wij dat dit allent gebeuren mag in overleg mit inwoners en as der draagvlak veur is. Besparing op straotverlochting mag evenwel nooit tot gevolg hebben dat het verkeer onveiliger wordt of dat meinsen zich onveilig vuult.

Gemeentebelangen Hoogeveen wilt dit klaor kriegen deur:

 • biovergisting;
 • holtverbranding;
 • zunne-energie;
 • waterkracht;
 • aardwarmte (warmte/kolde opslag);
 • windenergie allent op plekken waor dat anvaardbaar is;
 • het plaotsen van ofvalinzamelpunten;
 • het inzameln van old papier net as tot nou an toe doen te laoten deur verienigingen, schoelen, karken en aandere instellingen;
 • ofval op zien minst ienmaol in de twee week ophalen te laoten;
 • het geld dat een actief milieubeleid oplevert, teruggaon te laoten naor de inwoners. Zo wordt ze stimuleerd um goed mit het milieu umme te gaon.

Economie
Wark is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen viendt daw nou veul te veul warklozen in de gemiente hebt. Gemeentebelangen Hoogeveen wet ok wel daw niet zo veul invloed op de warkgelegenheid hebt, mar wij wilt wel oenze stinkende best doen um derveur te zorgen daw minder warkzukenden in oenze gemiente kriegt.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dat veur menaar kriegen deur:

 • in gesprek te blieven mit de undernemers – hierbij kuw denken an ronde taofelgesprekken;
 • actiever wark te maken van het binnenhalen van bedrieven en hierveur een stimuleringsbeleid te maken, net zoas dat bij de woningbouw gebeurt;
 • wat vestigingsbeleid angiet veural te kieken naor meugelijkheden en niet naor onmeugelijkheden;
 • op zowel landelijk as Europees niveau actief te kieken naor subsidiemeugelijkheden;
 • plaotselijke undernemers bij elke anbesteding een kans te geven – vanzelf wel rekening holdend mit pries/kwaliteitverholding;
 • derveur te zorgen dat de infrastructuur van de bedrieventerreinen op kwalitatief hoog niveau blef;
 • te blieven streven naor een glasvezelnet in de hiele gemiente Hoogeveen;
 • de regelgeving zo ienvoudig en beparkt meugelijk te hebben en gien overbodige administratieve bureaucratische rompslomp toe te staon.

Woningbouw.

Het giet slecht mit de woningbouw in Nederland, en zeker mit die op ‘t Ogeveine. Der wordt zowat niks ebouwd, bestaonde huzen wordt niet verkocht en dus löp alles vaste. Tot mei 2014 is der op ‘t Ogeveine een stimuleringsprogramma, dat het antrekkelijker mak um te gaon bouwen, um te verbouwen en um energiebesparende maotregels te nemen. Ok bint er een stuk of wat procedures versimpeld. As dalijk dudelk wordt dat dit ehölpen hef, dan moet de maotregels die effect had hebt structureel deurvoerd worden.

Ruumtelijke ordening
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat bestemmingsplannen bij de tied eholden worden mut (wettelijke plicht) en ruum van opzet weden moet. Nou bint er nog te veul mitsen en maren, is der te veul regeldruk en bint er onwarkbare randveurweerden. Veraanderde regels uut Den Haag murre wij op lokaal niveau actief deurvoeren. Der mut meer ruumte komen veur regelingen die opkomt veur de wensen van de belanghebbenden. Gemeentebelangen Hoogeveen is stark veur een wiedergaonde verienvoudiging van de regelgeving op het gebied van ruumtelijke ordening.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • huur- en starterswoningen in Stuufzaand;
 • het bestemmingsplan Fluitenbarg-Noord zo gauw meugelijk vaststellen;
 • de bouw blievend stimuleren deur invoering van soepele regels en het korter maken van de termijn van een bouwanvraog;
 • daor waor dat meugelijk is de welstandsnota ofschaffen;
 • duurzaamheidssubsidies;
 • het bouwprogramma anpassen an de woningmarkt;
 • starterssubsidie in de bienen holden;
 • levensloopgeschikte huzen;
 • lokale warkgelegenheid veurrang geven.

Underwies
Wij hebt biezunder veul andacht veur de individualisering van de samenleving en de maatschappelijke ontwikkeling, veural op de schoelen.
Olders klaagt vaak dat der zoveul lessen uutvalt op middelbare schoelen.
Wij bint van miening dat olders en verzorgers in de eerste plaots verantwoordelijk bint veur de opvoeding van kinder. Wij viendt goeie underwiesmeugelijkheden en een gezonde begeleiding van oenze jeugd deur lesgevers, olders en verzorgers vreselijk belangriek.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • dat het lokaal underwiesbeleid derop richt is dat der minder lessen uutvalt;
 • dat het lokaal underwiesbeleid bevordert dat jongern de schoele niet zonder diploma verlaot;
 • onveilige situaties binnen en buten de schoelen veurkomen;
 • dat schoelen zorgt veur een goeie opvang binnen de schoele;
 • dat de leerplichtambtenaar genog bevoegdheden hef um schoelen op heur verantwoordelijkheden te wiezen en daor as ’t neudig is in te griepen;
 • dat de leerplichtambtenaar een taak hef um bemiddelnd op te treden tussen olders en de schoele;
 • dat schoelen der alles an doet um zwakkere leerlingen op heur schoele te holden;
 • schoelen understeunen um begaafde leerlingen gemotiveerd te holden;
 • derveur zorgen dat elk kind in de eigen woon-/leefumgeving naor schoele kan;
 • dat der eerst keken wordt naor samenwarking mit aandere schoelen in de onmiddellijke umgeving as der een tekort an leerlingen is;
 • briede schoelen vestigen waor dat meugelijk is;
 • de gemiente de leid’ in handen hef as het giet um de ontwikkeling van briede schoelen, zoas bijveurbeeld in Stoefzaand.

Hoger Beroepsunderwies
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt der der aal maor weer keken worden mut naor de meugelijhkheden um Hoger Beroepsunderwies op ‘t Ogeveine te kriegen. Het binnenhalen van HBO-opleidingen kan een druk in de rug weden veur middenstand / bedrieven, die stageplaotsen levern kunt en zo an geschikt personeel kommen kunt. Wieder is dit zowel veur de warkgelegenheid as veur de economie slim belangriek. Wij moet de warkelijkheid evenwel niet uut het oog verliezen en beseffen dat het in dizze economisch moeilijke tied een zwaore opdracht is. Evengoed blief wij der wel naor streven.

Welzijnsbeleid
Gemeentebelangen Hoogeveen hef as uutgangspunt, dat het welzijnsbeleid derop richt weden mut daw maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten holdt en die volgt.

Wij viendt dat de gemiente veul andacht hebben mut veur het welbevienden van de meinsen in buurten, wieken en dorpen. As inwoners zich senang vuult in heur eigen umgeving bint ze over ’t algemien ok gezonder.

Elk dorp of wiek mut een ontmoetingsruumte holden. Het is goed as functies bundeld wordt, maor dat mut dan wel binnen het dorp en niet dorpsoverschriedend.

Wij hebt geweldig veul wardering veur al die vrijwilligers die zich overal veur inzet in oenze samenleving. Wij viendt dit een belangrieke groep inwoners, waor aw niet zonder kunt. Vrijwilligers bint de smeereulie van oenze maatschappij. Zonder vrijwilligers stiet hiel wat stil.

Of der bij meinsen draagvlak is en of ze zich betrokken vuult, wordt meebepaold deur het welzijn van de inwoner in oenze gemiente.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • in de naoste umgeving zorgen veur ontspanningsmeugelijkheden, bijveurbeeld in buurt- en dorpshuzen;
 • goeie understeuning bij het in stand holden van leegdrempelige ontmoetingsruumtes;
 • dat er doelmaotig umgaon wordt mit de beschikbare gelden;
 • waor het maor meugelijk is samenwarken en tot afstemming kommen mit partners;
 • vrijwilligers voldoende faciliteren veur heur vrijwilligerswark;
 • ideeën vanuut de bevolking op weerde beoordielen en zo meugelijk ondersteunen;
 • andacht geven an peutspeulzalen;
 • activiteiten veur jong en old in stand holden;
 • in elk dorp, in elke wiek een ontmoetingsruumte hebben;
 • naost speulterreinen mit speultoestellen ok ‘vrije ruumtes’ anleggen, waor jongelu vrij speulen kunt;
 • eenvoudige attributen anleggen, zoas een trapmuur of een basketbalpaol;
 • verplaotsbare jongern-ontmoetingsplekken anschaffen – dit veur de stark wisselnde vraog van de jeugd;
 • kommen tot een MFC (Multifunctioneel Centrum) in Pesse.

Alcohol en drugs
Wij wilt het gebruuk van alcohol en drugs terugdringen deur preventieve en repressieve maotregels te nemen. Dit geldt ook veur de overlast die deur het gebroek van alcohol en drugs ontstiet.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken deur:

 • goeie veurlichting op schoelen;
 • strenge handhaving en goed toezicht op plekken waor veul overlast is deur zowel lokale handhavers as plietsie in te zetten;
 • de bron – dealers van drugs – an te pakken;
 • toezicht en controles te holden op schoelen veur veurtgezet underwies;
 • bestuurlijke maotregels te nemen as der argens hennepkwekerijen evunden wordt.

Gemeentebelangen Hoogeveen holdt ogen en oren lös as het giet um verneiende en alternatieve maotregels, die dertoe leiden kunt dat de overlast van alcohol- en drugsgebruuk minder wordt. Wieder is en blef der op dit gebied een dudelijke verantwoordelijkheid veur olders, verz0rgers en lesgevers.

Oldernbeleid

De vergriezing van oenze samenleving blef de kommende jaoren gestaog deurgaon. Dit mak dat het oldernbeleid oenze blievende andacht verdient. Oldern moet zo lang meugelijk zelfstandig wonen blieven kunnen en binnen heur leefumgeving zo lang meugelijk functioneren blieven. Wij moet erveur zorgen dat meinsen niet in een sociaal isolement of anonieme ienzaamheid terecht komt.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken deur:

 • een dudelijk oldernbeleid te voeren;
 • derveur te zorgen dat vrijwillige oldernadviseurs heur wark kunt blieven doen. De adviseurs kent de problematiek van dizze gruiende doelgroep en kunt daor rap op ingriepen as dat neudig is;
 • te zorgen veur genog levensloopgeschikte (anleun)woningen;
 • in de wiek- en dorpshuzen te zorgen veur een informatiepunt veur vraogen op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijhke Ondersteuning);
 • te organiseren, dat der gevraogd en ongevraogd advies geven wordt an maatschappelijke instellingen as het Gehandicapten Platform, de WMO-raod, de oldernbonden, het Senioten Platform en het WAC (Woon en Adviescommissie);
 • de wiekverpleegkundige weerumme te brengen in de wieken en dorpen;
 • mantelzorgers de gelegenheid te bieden um grotere woonruumtes te maken;
 • zich in te zetten veur uutbreiding van verzorgingshuus Huize Beatrix;
 • de 65-plussers binnen de gemiente Hoogeveen gratis openbaar vervoer an te bieden.

Sociale zaken en zorg
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat de gemiente op een dudelijke en begriepelijke manier an de inwoners vertellen mut wanneer en waorveur ze het anspreekpunt is. Wij viendt dat de gemiente de geliekweerdigheid van alle inwoners onder geliekweerdige umstandigheden as uutgangspunt veur heur sociaal beleid nemen mut. Hierbij mag het individu niet uut het oog verleuren worden. Dit is ook arg belangriek bij het vormgeven van een actief minimabeleid, kwietscheldingsbeleid en beleid veur biezundere bijstand. Wieder zal de gemiente scharp letten moeten op de uutgaves veur toekomstig nei beleid. Uutkeringsgerechtigden moet ook heur eigen verantwoordelijkheid zien laoten deur zelf actief mit te warken an zaken as scholing, leerwerktrajecten en het annemen van wark.

Ziekenhuus Bethesda
Wij viendt het niet allent belangriek dat ziekenhuus Bethesda op ‘t Ogeveine blef, mar ook dat het een volwaardig ziekenhuus blef.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit klaor kriegen deur:

 • Bethesda as volwaardig ziekenhuus te holden;
 • het Werkplein actief bemiddeln te laoten en deur wieder te wiezen;
 • meer en gauwer contact mit een JOP-coach te laoten makenen minder te laoten doen via internet;
 • een tegenprestatie te eisen van elkenien die een WWB- uutkering kreg (WWB = Wet Werk Bijstand) – dit wordt ook wel maatschappelijke participatie enuumd. Wij virndt dit een goeie ontwikkeling, waor nog wieder an ewarkt worden mut. Het giet hier um meer as allent vrijwilligerswark. Feilijk is dit onbetaalde arbeid. Hierbij magt gewone banen niet verdrungen worden;
 • ontwikkeling van een dudelijk en begriepelijk zorgbeleid;
 • het ontwikkeln van maotwark;
 • doelgerichte controle op de uutvoering van de sociale wetgeving;
 • het inzetten van warklozen te stimuleren – mit behold van uutkering.

Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is de miening toe-edaon dat veiligheid niet wat van ien partij is. Veiligheid is van oes allemaol, viene wij. Van de gemiente, de plietsie, de woningbouwverieniging, ondernemers, mar zeker ook van de inwoners van de gemiente Hoogeveen. Wij viendt dan ook dat warken an veiligheid altied een gezamenlijke inspanning weden mut. Veiligheid is een gedielde verantwoordelijkheid.

Gemeentebelangen Hoogeveen is bezorgd over het minder worden van plietsiezorg. Wij viendt dat het vergroten van de basisteams van plietsie der niet toe leiden magt dat der minder plietsiezorg komp. Juust in dorpen en wieken is het belangriek daw van de plietsie opan kunt, dat herkenbare plietsie anwezig is.

Overlast / argernissen
Gemeentebelangen Hoogeveen markt op dat veul inwoners van oenze gemiente zich vake argert an kleine vorms van overlast, zoas:
* fietsen op de Hoofdstraote op tieden dat dit gewoon niet mag;
* hondenpoep;
* afval.
Wij viendt dat juust dizze kleine argernissen, die vake het leef- en woongenot verpest, beter handhaafd worden moet. Wij wilt dan ook zorgen veur een betere en doeltreffende handhaving bij dizze vorms van overlast.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • in elke buurt of wiek een plietsie-agent hebben, die gien drempel opwarpt aj hum neudig hebt en ok genog tied hef;
 • actief uutvoering geven an repressiebeleid deur Bureau Toezicht en Handhaving;
 • op die tieden en plekken toezicht hebben, waor onveiligheid en overlast ervaren wordt;
 • dat hulpverliening binnen de vaststelde tiedsnormen anwezig is, as acute hulp evraogd wordt;
 • een altied actueel gemientelijk rampenplan;
 • kieken naor de openings- en slutingstieden van horeca en an horeca verwante inrichtingen.

Cultuur
In 2013 is der een neie cultuurvisie opesteld, die leidend weden möt veur hoe wij op ‘t Ogeveine mit cultuur ummegaot. Wij viendt dat elkenien een plek hebben möt veur zien cultuurutings. Daor moet ok faciliteiten veur weden. Cultuur möt al op jonge leeftied onder de andacht bracht worden. Daorum viene wij dat schoelen een plek geven moet an cultuur. Bij de previncie is daorveur subsidie beschikbaar. Wij moet schoelen anmoedigen van dizze meugelijkheid gebruuk te maken.

De Tamboer
De Tamboer is de grootste culturele veurziening van de gemiente Hoogeveen. Jammer genog komt er mar 30{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} van de bezukers uut de eigen gemiente. Wieder komt er sowieso aal minder bezukers. De directie van het theater prebeert die dalende tendens um te dreien deur naost De Tamboer nou ok te begunnen mit theater Hoogeveen. Wij bint bliede mit alle plannen umme De Tamboer aantrekkelijker te maken. Mar wij vraogt oes wel of ow op de goeie weg bint. Lu die der verstand van hebt zegt, dat De Tamboer zich mut blieven richten op ‘grote‘ veurstellingen.
De gemiente gef veur veurstellingen die veul pebliek trekt dik een miljoen euro subsidie an De Tamboer. As het tal an veurstellingen mar de helft meer is, mut de subsidie ook naor beneden. De subsidie veur De Tamboer mut zo gauw meugelijk umdale. Der mut ekeken worden of het meugelijk is um verscheiden culturele stromingen gebruuk te laoten maken van De Tamboer, dat der een betere bezetting komt.
As zich de meugelijkheid veurdöt um De Tamboer te privatiseren, moere wij dat underzuken.

De bibliotheek
De bibliotheek is veul te groot. Dat mut veraandern. Wij mut underzuken of de bibliotheek halveerd worden kan. Wieder is de bibliobus verdwenen en bint een stuk of wat filialen dicht egaone. Mit 1,8 miljoen kreg de bibliotheek de mieste subsidie. Dat mut drastisch umleeg bracht worden. Ook umdat de uutlien van boeken geweldig achteruut giet deur digitale ontwikkelingen. De vrije ruumte van de bibliotheek mut doelmaotig gebruukt worden.

Underkomens
Wij viendt dat zoveul meugelijk culturele veurzieningen onderebacht worden mut in De Tamboer. Dan kunt aandere gebouwen ofestoten worden. Wij viendt wel dat het Podium bestaon blieven mut veur het gebruuk zoas dat nou is.

Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat

 • der ekeken worden mut naor meer samenwarking mit alle culturele instellingen;
 • De Tamboer veurzieningen as dorpshuzen en wiekcentra niet mag beconcurreren;
 • budgetsubsidie van culturele instellingen in- en uutevoerd wordt;
 • der underzuuk edaone wordt naor privatisering van De Tamboer;
 • cultuur op schoelen stimuleerd wordt;
 • wij mit de handen van het Podium ofblieft;
 • der structurele subsidie komp veur ‘Bloemencorso Elim’.

Sport
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat het doen van sport – zowel recreatief as in competieties – stimuleerd worden mut. Gemeentebelangen Hoogeveen is van miening dat de gemiente een belangrieke taak hef um wat dat angiet veur veurzieningen te zorgen. Wij viendt dat sporten niet allent belangriek is veur de lichamelijke gezondheid, mar ook veur de sociale ontwikkeling, veural van jongelu. Gemeentebelangen Hoogeveen is van miening dat de meinsen zoveul meugelijk moet kunnen sporten in de eigen wiek of het eigen dorp. Gemeentebelangen Hoogeveen ondersteunt evenementen as de Ronde van Drenthe en de Cascaderun, die der beide veur zorgt dat de gemiente Hoogeveen op een positieve manier onder de andacht ebracht wordt.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken deur:

 • derveur te zorgen dat sport veur elke inwoner van ‘t Ogeveine meugelijk is;
 • ook mindervaliden de meugelijhkheid te bieden an sport te doen;
 • in gesprek te blieven mit sportverienigingen en ze waor meugelijk te helpen;
 • beheersoverienkomsten of te sluten en te kieken of privatisering meugelijk is, mar as een paol boven water mut blieven dat sport veur elke inwoner te betalen blef;
 • bestaonde sportlocaties zoveul meugelijk in stand te holden;
 • sportbeoefening in het onderwies te stimuleren;
 • het sporten deur oldern te stimuleren;
 • kapitaallasten op de butensportplekken of te schaffen.

Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat het in dizze financieel zo moeilijke tied het beste is, dat het Bentinckspark zo sober meugelijk ofmaakt wordt. Der mut onderzocht worden of de gebrukers van het Bentinckspark heur plek holden kunt of argens aans onderbracht worden kunt. Dit alles vanzelf in overleg mit de hudige gebrukers.

Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat het zwembad der in elk geval blieven mut in het Bentinckspark. Het liefst hef Gemeentebelangen Hoogeveen dat het zwembad deur een darde partij exploiteerd wordt en dat de gemiente daor dan in mitdöt. Wij viendt dat het zwembad niet zo duur worden mag dat meinsen daorumme wegblieft. Wieder viene wij dat der een opwardering komen mut die as gevolg hef dat der meer bezukers koomt.

Jongern
Gemeentebelangen Hoogeveen is veur een actief jongernbeleid. Wij bint erveur dat onderkomens veur jongelu der blieft. Wij bint ook wies mit het Centrum veur Jeugd en Gezin. De gemiente mut an het roer blieven staon.

Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat

 • de gemiente de kwaliteit van de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg goet bewaken mut en as dat neudig is bijstuurt en/of ondersteunt;
 • jongelu bij het uutvoeren van het beleid betrokken mut worden;
 • jongern invloed kriegen mut op heur directe leefumgeving;
 • binnen bestaonde veurzieningen een belangriekere plek koomt veur het digitale tiedperk;
 • het oldejaorsfeest dat aal jaor weerkomt, der blieven mut, dat jongelu een plek hebt um mit menare de komst van het neie jaor te vieren;
 • der een jongernruumte in de wiek De Weide komen mut.

Ontwikkelingssamenwarking

Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat ontwikkelingssamenwarking in de eerste plaots een taak van de rieksoverheid is.

Binnen de gemiente kunt inwoners vanzelf acties holden. Dizzende kunt hiel verscheiden weden, bijv. een collecte, mar het kan ook een prestatiegericht evenement weden. De gemiente kan dizze acties steunen. De gemiente döt niks an zaken as asielbeleid. Dat is een landelijke zaak en de gemiente voert het landelijk vaststelde beleid uut.

Verkeer en vervoer
’t Ogeveine hef een regionale taak. Het is daorum belangriek dat de stad bereikbaar is veur de hiele regio. Der mut een dynamisch winkelcentrum weden mit antrekkingskracht, waor het fijn is um te weden. Vanzelf hebt de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid. Samen mit dizze undernemers mut de gemiente komen tot een goeie promotie van ‘t Ogeveine. Hoogeveen mit de hoofdletter H (’t Ogeveine mit de hoofdletter O).

Wij viendt het belangriek dat der goeie verbindingen bint mit umliggende plaotsen as Emmen, Möppelt, Assen, Zwolle en Hardenbarg, ook mit het openbaar vervoer. Ook de weg over ’t water mit oenze haven veur het vervoer van goedern viene wij belangriek.
Slim belangriek viene wij ook goeie fietspaden van en naor ‘t Ogeveine en in de kern van de dorpen. De fietspaden moet goed onderholden worden, net as de wegen. As het neudig is mut dit verbeterd worden.
De bereikbaarheid van ‘t Ogeveine mit het openbaar vervoer zul combineerd worden kunnen mit aandere soorten van vervoer.

Gemeentebelangen Hoogeveen is derveur dat der meer parkeerplekken koomt in wieken en dorpen as der daor parkeerpreblemen bint. Wij viendt dat het parkeergeld bij het vurtgaon betaald worden mut.

Gemeentebelangen Hoogeveen viendt daorum dat het niet verantwoord is um een parkeergarage te bouwen in dizze tied van economische crisis. Wij zult er dan ook alles an doen dit besluut terug te dreien.

De veiligheid van alle verkeerdielnemers viene wij slim belangriek. Wij bint tegen verkeersdrempels en kiekt as dat neudig is ook naor aandere verkeersremmende maotregels.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken deur:

 • goeie anslutings te holden mit de autosnelwegen A28 en A37;
 • te blieven preberen dat der een volwaardig intercity-station komt, ook al is de kans op de korte termijn niet groot;
 • de verbinding mit oenze haven te beholden;
 • de Dorpsstraat in Pesse an te pakken;
 • de Fluitenbargseweg veiliger te maken;
 • het achterstallig underhold van de Barsweg-Ritmeesterweg an te pakken;
 • van de Johannes Poststraot – Brugstraot een 30 km-gebied te maken;
 • fietspaden zoveul meugelijk te veurzien van asfalt of beton;
 • een fietspad naor Tiendeveen an te leggen;
 • het Zwarte Dijkje, umgeving van de sluus in Noordschschut, te reconstrueren;
 • de winkelstraot het Hoekje in Hollandscheveld te reconstrueren;
 • de Zuudwoldigerweg enz. te reconstrueren;
 • deur het vervoer van gehandicapten en taxi- en misschien leerlingenvervoer te combineren en dizze goed in te passen in lijndiensten van bus en trein;
 • te zorgen veur meer parkeerplaotsen in wieken en dorpen;
 • veur 1 jannewari 2015 insteld te hebben dat op alle parkeerplaotsen achterof betaald wordt;
 • gien parkeergarage te bouwen;
 • gien verkeersdrempels an te leggen as verkeersremmende maotregels, mar te kiezen veur aandere meugelijkheden.

Recreatie en toerisme
Dat ‘t Ogeveine keuzen is as beste binnenstad 2011 – 2013 mut ok nao dizze beide jaoren waoremaakt worden. Wij wilt niet allent veur dagtoerisme, mar ook veur grootschalige langdurige verbliefsrecreatie understeunend weden. Veul meer nog as in het verleden is het belangriek dat ‘t Ogeveine zich op de kaort zetten blef. ‘t Ogeveine is nog een jonge plaats waor evengoed hiel wat over te vertellen is; van veen naor landbouw en dan naor industrie. Samen mit de middenstand mut erveur ezorgd worden dat ‘t Ogeveine antrekkelijker wordt veur dag- en verbliefsrecreatie. Wieder wil wij toeristische bedrievigheid anjagen. Overnachten in de gemiente Hoogeveen mut een begrip worden. Ook het vergroten van de toeristische recreatieve scheepvaart is ien van oenze speerpunten.

Wij wilt het vliegveld Hoogeveen Airport holden en waor meugelijk antrekkelijker maken. Hierbij kuw denken an grotere evenementen.

Recreatiegebied Schoonhoven
Het recreatiegebied Schoonhoven mit zwem- en visvrijver is in de zeuventiger jaoren van de veurige eeuw deur de gemiente Hoogeveen anelegd en lig middenin de bossen van Hollandscheveld. Wij wilt dat dit gebied krachtig ontwikkeld wordt, bijveurbeeld deur middel van privatisering, zoas dat in de beleidsstukken van de gemiente Hoogeveen anekondigd wordt.
Veurweerde hierbij is dat het recreatiegebied Schoonhoven toegankelijk is veur elkenien.
Veur oeze inwoners mar ook veur de toeristen geldt dat het recreatiegebied deur middel van recreatieve en verkeersveilige wandel- en fietspaden goed toegankelijk is.
Gemeentebelangen Hoogeveen döt zien best veur veilige fiets- en wandelroutes naor het recreatiegebied Schoonhoven.

Agrarische bedrieven Landbouw en Veeteelt
Vanzelf viendt Gemeentebelangen Hoogeveen ook de agrarische sector belangriek. Het uutgangspunt mut weden: bewoners van het plattelaand accepteert mekaar over en weer. Wij wilt ook nevenbedrieven stimuleren.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • zorgen dat er activiteiten in de agrarische umgeving plaotsvienden kunt.
  Wij denkt hierbij an recreatie en/of vervangende bedrievigheid in bestaonde gebouwen.
 • de regeling ‘ruimte voor ruimte’ rumer toepassen;
 • samen mit de agrarische sector beleid veur nevenactiviteiten organiseren, bijv. veur recreatie en toerisme;
 • dat elk die op het plattelaand woont of wonen wil de plicht hef um zich an de plattelandsontwikkelingen an te passen.

Regiofunctie
Gemeentebelangen Hoogeveen is der een veurstander van dat er grune corridors in de regio komt, teminnen as dizzende aandere ontwikkelingen in de gemiente Hoogeveen niet in de weg staot. Wij bint tegen een industrieel lint langs de A28 of de A37.

De gemiente Hoogeveen hef een regionale taak en daor heurt bij daj geweldig goed bereikbaar bint. En dat niet allent is van belang, mar ook dat er genog gelegenheid is um te parkeren. Wij bint van miening dat der genog parkeergelegenheid in het centrum van ‘t Ogeveine is.

Vluchtelingenbeleid
Gemeentebelangen Hoogeveen onderstreept het belang van de zorg en de tiedelijke opvang die neudig is veur meinsen die in nood verkeert, gien onderdak hebt en/of as gevolg van onveiligheid heur laand verlaoten mussen. Het giet hierbij um landelijk beleid, dat regionaal uutevoerd wordt. De mensweerdigheid van asielzukers moew in ’t oog holden.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van miening dat:

 • het in de eerste plaots landelijk beleid is;
 • opvang in de eigen regio de veurkeur hef teneinde al te grote cultuurverschillen te veurkommen;
 • wij as gemiente meugelijk die hulp geeft die daodwarkelijk neudig is;
 • wij oens best doen zult um ernstige situaties zoveul meugelijk te veurkommen deur het individu niet uut het oog te verliezen;
 • binnen de geldende regels een vluchteling zich beschikbaar stellen mut veur dielname an het arbeidsproces;
 • de vluchteling integreert in de Nederlandse samenleving.

Bestuurlijke verneiing
Gemeentebelangen Hoogeveen viendt dat het noodzakelijk is dat der in de politiek wat veraandert. Wij twiefelt der wel an of dualisme het ware is. Wij hebt de stellige indruk dat het toch wel anders kan.
Dualisme mag niet leiden tot een ienheidsworst waorbij de uutkomst van de besluutvorming van te veuren al vaststiet.
Politiek is een democratisch goed waor wij groots op weden magt. De vrijheid van meningsvorming en meningsuiting die wij in oens slaand hebt, mag via het verneiingsproces absoluut niet verleuren gaon.
Waor het oens as Gemeentebelangen Hoogeveen um giet, is dat de inwoners betrokken wordt bij het maken van beleid en dat de meinsen serieus eneumen wordt.
Burgerparticipatie is de neie kreet. Laow dan ook as gemiente de vrijwilligers meer understeunen en meer beslissingsbevoegdheden geven.

Wij bint van miening daw het vanneis hebben moet over de bevoegdheden zoas die deur de gemienteraod an het college van B&W egeven bint en dat die zoneudig an-epast wordt.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken deur:

 • de ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke verneiing slim kritisch te blieven volgen;
 • goed in de gaten te holden hoe aw zoneudig het ien en aander bijstellen kunt;
 • extra bestuurslaogen, die niet of moeilijk te controleren bint, te veurkommen;
 • juust mit oenze lokale politiek dichtebij de inwoners te blieven.

Herstructurering
Gemeentebelangen Hoogeveen is veurstander van een goed underhold van bestaonde wieken, kernen en dorpen. Aj as gemiente aantrekkelijk blieven wilt um te wonen en veur bedrieven um zich der te vestigen, dan is het neudig dat de woonwieken en bedrieventerreinen der verzorgd bij ligt.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit veur menaar kriegen deur:

 • leegstand en verpaupering tegen te gaon;
 • samen mit partners as wooncorporaties, eigenaren en huurders plannen te maken um de leefbaarheid op peil te holden;
 • herinrichting en opwardering van bedrieventerreinen, zodat het antrekkelijk blef veur bedrieven um zich hier te vestigen.

Bedrieventerreinen
Der bint nou genog bedrieventerreinen in oenze gemiente. Gemeentebelangen Hoogeveen wil de economische ontwikkelingen nog even ofwachten, veurdat er veur het gebied Riegmeer definitieve keuzes emaakt wordt. Gedieltelijke ontwikkeling of anpassingen in het Riegmeergebied sluut wij niet uut. Zo gauw as der definitief besluten eneumen wordt veur het gebied Riegmeer, mutte wij onmiddellijk de deurtrekking van de Mr. Cramerweg bovenan de agenda zetten.

Het underholden van bedrieventerreinen mut op een hoog niveau blieven umme Hoogeveen antrekkelijk te holden as vestigingsplaats. As bedrieven vurtgaot mut het bedrieventerrein zo antrekkelijk weden, dat zuch al gauw weer een neie vestigt.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • de ontwikkeling van Riegmeer ofwachten;
 • de Mr. Cramerweg zo gauw meugelijk anpakken;
 • het underhold van bedrieventerreinen op hoog niveau holden.

Vrijwilligersbeleid (burgerparticipatie)
In oens verkiezingsprogramma hew het al een stuk of wat keer ehad over vrijwilligers, vrijwilligerswark en vrijwilligersbeleid. Wij ziet dat der in veul organisaties vrijwilligers warkzaam bint. Niet allent in sportverienigingen, mar ook in maatschappelijke organisaties mut aal meer een beroep op vrijwilligers edaone worden. Wij kunt hierbij denken an zorginstellingen, het ziekenhuus Bethesda, bejaardenhuzen, mar ook an stichtingen as Ter Aarde. Het giet hierbij um een koppel meinsen die zich veur het goede doel inzet.

Gemeentebelangen Hoogeveen hef geweldig veul wardering veur al dizze meinsen die zich inzet veur oenze samenleving. Wij viendt het een slimn belangrieke groep inwoners, waor wij gewoon niet zonder kunt en dat niet allent umdat de overheid zich aal meer terugtrekt, mar ook umdat het goed is veur de betrokkenheid van meinsen. Vrijwilligers bint de smeereulie van oenze maatschappij. Zonder vrijwilligers blef der hiel wat stil staon.

De mate van draagvlak en betrokkenheid van de inwoners wordt mit bepaald deur het welbevienden van de meinsen in oenze gemiente.
In allerlei organisaties in de gemiente Hoogeveen bint vrijwilligers actief. Wij wilt dat hier een dudelijk beleid opevoerd wordt. De gemiente zal heur faciliterende rol wat dit angiet nemen mutten.

Aj nog vraogen hebt, aj argens belangstelling veur hebt of argens mit zit, dan maj altied contact opnemen mit leden van de fractie of van het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen.

Tillefoonnummers en e-mailadressen:

Voorzitter:

Jan Steenbergen

Veldkamp 26

7931 TL Fluitenberg

Tel: 0528-275085 / 06-55895983

j.h.steenbergen@hoogeveen.nl

Raadslid:

Jan Stoefzand

Mr. Kosterweg 55

7914 RH Noordscheschut

Tel: 0528-342872

j.stoefzand@hoogeveen.nl

Raadslid:

Bé Okken

Carstendijk 44

7916 TR Elim

Tel: 0528-361367

b.okken@hoogeveen.nl

Raadslid:

Jan Knol

Wolverlei 9

7913 CE Hollandscheveld

Tel: 0528- 343020

Jan.knol@hoogeveen.nl

Raadslid:

Jan Giethoorn

Meester van Goorweg 42

7918 TJ Nieuwlande

Tel: 0528-351960

j.giethoorn@hoogeveen.nl

Plv.raadslid:

Jan van der Sleen

Brugstraat 62

7918 AG Nieuwlande

Tel: 0528-352555

janvandersleen@planet.nl

Bestuur:

Voorzitter:

Erwin Slomp

De Boeten 27

7913 RA Hollandscheveld

Tel.:0528 -852134

Secretaris: 

Jan van der Sleen

Brugstraat 62

7918 AG Nieuwlande

Tel: 0528-352555

Penningmeester:

Dik Schuldink

Buitenvaart 1810

7905 SR Hoogeveen

Tel: 0528-373373

Ledenadm.:

Jan van der Sleen

Brugstraat 62

7918 AG Nieuwlande

Tel: 0528-352555

Vice-voorzitter:

Geesje Vos-Baas

Kymmellstraat 50

7907 CR Hoogeveen

Tel.: 0528-269829

Algemeen:

Roel Koopman

Langewijk 127

7916 PS Elim

Tel: 0528-352366

Vertoaling in het Drents: Huus van de Toal, Beilen

Scroll naar boven