Verkiezingsprogramma 2014 Gemeentebelangen Hoogeveen

Goedgekeurd op de extra ledenvergadering van 12-11-2013 te Hoogeveen

(verkiezingsprogramma 2014-2018 als PDF downloaden)

Inhoudsopgave 

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding
 3. Visie
 4. Personeelsbeleid
 5. Financieel beleid
 6. Milieubeleid
 7. Economie
 8. Woningbouw
 9. Onderwijs
 10. Hoger beroepsonderwijs
 11. Welzijnsbeleid
 12. Alcohol en drugs
 13. Ouderenbeleid
 14. Sociale zaken en zorg
 15. Openbare orde en veiligheid
 16. Cultuur
 17. Sport
 18. Bentinckspark
 19. Zwembad
 20. Jongeren
 21. Ontwikkelingssamenwerking
 22. Verkeer en vervoer
 23. Recreatie en toerisme
 24. Agrarische bedrijven landbouw en veeteelt
 25. Regiofunctie
 26. Vluchtelingenbeleid
 27. Bestuurlijke vernieuwing
 28. Herstructurering
 29. Bedrijventerreinen
 30. Vrijwilligersbeleid

Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken

Inleiding

Gemeentebelangen Hoogeveen is sinds 1978 als lokale politieke partij vertegenwoordigd in de gemeente Hoogeveen.

Onze kandidaat-raadsleden zijn actief en staan midden in de samenleving. Zij laten zich leiden vanuit hun persoonlijke overtuiging. Gemeentebelangen Hoogeveen kenmerkt zich door rijk geschakeerde discussies, die leiden tot een gefundeerd standpunt. Een afwijkende mening wordt door de meerderheid volledig gerespecteerd. Binnen de raadsfractie wordt geen fractiedwang toegepast.

De visie van Gemeentebelangen Hoogeveen
Gemeentebelangen Hoogeveen laat zich leiden door de kernbegrippen verantwoordelijkheidsolidariteit, gerechtigheid/eerlijkheid, duidelijkheid en verbondenheid. Deze kernbegrippen bepalen nu en ook in de toekomst, met behoud van het streekeigene, de houding van Gemeentebelangen Hoogeveen.

Wij kunnen dus inhaken op zaken die actueel zijn zonder dat wij met landelijke politieke partijbelangen rekening hoeven te houden. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners hier zoveel mogelijk en met plezier en in een goede leefbare omgeving kunnen wonen, werken, sporten en recreëren.

Wij hebben als doelstelling om ons in te zetten voor alle inwoners van onze gemeente, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, zowel individueel als collectief.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil een degelijke en betrouwbare politieke partij zijn, die nieuwe wegen inslaat waar altijd de vaste kernbegrippen aan ten grondslag liggen. Politiek is voor ons geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving binnen de gemeente Hoogeveen voor elkaar te krijgen.

Belangrijke pijlers waar wij ons op richten zijn “bestuurlijke vernieuwing” en “betrokkenheid van onze inwoners”.

Het doel van de bestuurlijke vernieuwing is, dat de traditionele ‘oppositie versus coalitie’ wordt doorbroken om ervoor te zorgen dat er geen achterkamertjes politiek wordt bedreven. Dit door openheid bij en betrokkenheid van inwoners in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad) te verschaffen.

Verbinding zoeken met onze inwoners door gesprekken aan te gaan “op straat” en deze gesprekken te vertalen naar politiek beleid. Namens de inwoners zal onze vertrouwenspositie daardoor verstevigen, herkenbaarder worden en actueel blijven. Hiermee zal de politiek op lokaal niveau een eigen plaatselijke kleur krijgen, die bestand is tegen de invloeden van de landelijke machtswisselingen.

De nadruk ligt bij het betrekken van inwoners (burgerparticipatie) bij allerlei processen, zoals beleidsontwikkeling. Voorts willen we de inwoners meelaten doen, mee laten adviseren en mee laten beslissen. Hierdoor creëren we draagvlak onder de inwoners. Kennis zit niet alleen bij de gemeenteambtenaar of het gemeentebestuur, maar zeker ook bij onze inwoners.

Gemeentebelangen Hoogeveen:

 • is een lokale politieke partij die staat voor een nieuwe manier van politiek bedrijven;
 • is onafhankelijk van de landelijke politiek en bepaalt zijn eigen koers, zonder instructies van een landelijke politieke partij;
 • wil er zijn voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen door verbinding te zoeken met de inwoners. Wij willen dit bereiken door:
  • gesprekken te voeren over allerlei onderwerpen;
  • interactie te zoeken met de inwoners van de gemeente Hoogeveen;
  • vindt het behoud van het streekeigene en een leefbare omgeving erg belangrijk;
  • wil sociaal beleid voor kwetsbare personen;
  • wil bewoners meer betrekken en invloed geven op de politiek;
  • wil overbodige regels afschaffen;
  • wil meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners;
  • komt op voor een zuinige overheid. Ons principe is dat we niet meer uitgeven, dan er binnenkomt.

Personeelsbeleid:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat we in onze gemeente een markt conform personeelsbeleid moeten voeren. De kwaliteit van dienstverlening dient de hoogste prioriteit te hebben. Wij zijn van mening dat er kritisch gekeken moet worden naar het al dan niet herinvullen van open gevallen functies binnen de gemeente Hoogeveen.

Gemeentebelangen Hoogeveen is voor samenwerking met andere gemeenten. Wij hanteren het motto “Wat je samen kunt doen, doe je niet alleen”.

Dit samenwerken met andere gemeenten moet volgens Gemeentebelangen Hoogeveen:

 • niet ten koste gaan van de kwaliteit van dienstverlening;
 • geen grotere ambtenarenapparaat opleveren;
 • financiële voordelen opleveren;
 • duidelijkheid scheppen over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • duidelijkheid geven over de democratische besluitvorming en controle.

Financieel beleid:
Wij verwachten dat de gemeente een financieel beleid voert, waarbij inkomsten en uitgaven goed op elkaar zijn afgestemd. Dat een gemeente schulden heeft, vinden wij acceptabel, maar die moeten betaalbaar blijven zonder dat er risico’s ontstaan die gevolgen hebben voor onze inwoners. Dat de schuldpositie even hoog is als het eigen vermogen vinden wij onacceptabel. Verhoging van de rente zal gelijk enorme gevolgen hebben voor de exploitatie van de gemeente. Dat willen wij niet. Verhogen van de OZB (Onroerend Zaak Belasting)  is voor ons slechts acceptabel als inwoners daar rechtstreeks van profiteren. Verhogingen van welke gemeentelijke belasting dan ook om een gat in de begroting te dichten, zal niet zonder meer onze steun krijgen.

Met verhoging van de parkeertarieven (is ook een gemeentelijke belasting) zal zeer terughoudend moeten worden omgegaan. De ondernemers in ons centrum hebben het, net als heel ondernemend Nederland, lastig genoeg om een redelijke boterham te verdienen in de huidige periode van economische teruggang. Zie het aantal lege panden dat alleen maar toeneemt. Als de ondernemers de BIZ (Bedrijven Investering Zone ) belasting in standhouden, is het geen automatisch gegeven dat de gemeente de garantstelling (subsidie) in stand houdt.

De bepaling van de WOZ (Waarde Onroerend Zaak) waarde moet op een zo doorzichtig mogelijke manier gebeuren. Onze inwoners moeten zonder moeite kunnen zien wat de criteria voor de waardebepaling van hun woningen zijn. We willen de inwoner betrekken bij de vaststelling van de WOZ waarde. We willen kijken of de succesvolle proef die de gemeente Tilburg hierover heeft gehouden ook toepassing is voor onze gemeente.

Voorstellen die aan de raad worden voorgelegd, moeten een duidelijke financiële onderbouwing hebben en niet gebaseerd zijn op toekomstige mogelijk te verwachten inkomsten. Het risico op een financiële tegenvaller moeten we in deze gevallen uitsluiten.

Gemeentebelangen gaat uit van het principe dat bij gelijke omstandigheden onze inwoners dezelfde belasting betalen. Uiteraard rekening houdend met de draagkracht. Daarbij streven wij wel naar de laagst mogelijke gemeentelijke lasten voor onze inwoners.

Als er zaken geprivatiseerd worden mag dit nooit gaan ten koste van de dienstverlening aan onze inwoners.

De gemeente Hoogeveen zit op dit moment bij de top 3 van Drenthe met de laagste woonlasten. Wij willen dit handhaven.

Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor:

 • een gezonde financiële positie;
 • het nemen van acceptabele financiële risico’s;
 • OZB verhogingen alleen toestaan in bijzondere situaties;
 • verhoging van de parkeertarieven mag onze concurrentiepositie niet aantasten;
 • heldere WOZ bepaling;
 • raadsbesluiten moeten financieel geen risico bevatten;
 • gelijke monniken, gelijke kappen is uitgangspunt bij gemeentelijke lasten;
 • de laagst mogelijke lasten moet altijd het uitgangspunt zijn.

Milieubeleid:
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het milieu een belangrijk punt. Ook generaties na ons hebben recht op leven in een schoon milieu.
Alternatieve energiebronnen worden op hun waarde beoordeeld, voordat deze ingezet worden. Alternatieve energiebronnen mogen echter niet leiden tot andere vervuilingen.

Naast bovengenoemde opties zijn wij van mening dat de gemeente Hoogeveen energiebesparende maatregelen moet nemen.

Eén van deze energiebesparende maatregelen is besparing op straatverlichting. Volgens ons kan hier veel op worden bespaard. Wel vinden wij dat besparing op straatverlichting alleen tot stand kan komen in overleg met en met draagvlak van  onze inwoners. Besparing op straatverlichting mag echter nooit leiden tot (verkeers)onveiligheid en toename van het onveiligheidgevoel.

Gemeentebelangen Hoogeveen denkt dit te bereiken door:

 • biovergisting;
 • houtverbranding;
 • zonne-energie
 • waterkracht;
 • aardwarmte (warmte/koude opslag);
 • windenergie alleen op acceptabele locaties;
 • plaatsen van afval inzamelpunten;
 • inzamelen van oud papier blijft gebeuren door verenigingen, scholen, kerken en andere instellingen;
 • afvalinzameling minimaal één keer per twee weken;
 • financiële voordelen van een actief milieu beleid terug te laten vloeien naar de inwoners. Dit als stimulering voor het goed omgaan met het milieu.

Economie:
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog.

Gemeentebelangen Hoogeveen is zich ervan bewust dat zijn invloed op de werkgelegenheid beperkt is, maar wij willen ons optimaal inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan de verlaging van het aantal werkzoekenden binnen onze gemeente.

Gemeentebelangen Hoogeveen denkt dit te bereiken door:

 • in gesprek te blijven met de ondernemers. Te denken valt hierbij aan de ronde tafel gesprekken;
 • een actiever wervingsbeleid te voeren voor het binnenhalen van bedrijven en hier een stimuleringsbeleid voor maken, zoals bij de woningbouw;
 • hierbij vooral te kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden voor bedrijven, qua vestigingsbeleid;
 • actief te kijken zowel op landelijk niveau als op Europees niveau naar subsidiemogelijkheden;
 • bij elke aanbesteding in ieder geval plaatselijke ondernemers betrekken. Uiteraard met inachtneming van prijs/kwaliteitverhouding;
 • te zorgen dat de infrastructuur van de bedrijventerreinen op kwalitatief hoog niveau blijft;
 • een glasvezelnet in heel de gemeente Hoogeveen is wenselijk;
 • een zo eenvoudig en beperkt mogelijke regelgeving en geen administratieve bureaucratische rompslomp.

Woningbouw:
De woningbouw in Nederland, zeker ook in Hoogeveen, verkeerd in zwaar weer. Er wordt nauwelijks gebouwd, bestaande woningen worden niet verkocht en dus stagneert alles. Tot mei 2014 is er een stimuleringsprogramma in Hoogeveen waarmee het aantrekkelijker is om te gaan bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen te treffen. Ook zijn een aantal procedures vereenvoudigd. Als straks blijkt dat dit heeft geholpen, moeten we de maatregelen die effect hebben gehad structureel doorvoeren.

Ruimtelijke ordening:
Gemeentebelangen is van mening dat bestemmingsplannen actueel moeten worden gehouden (wettelijke plicht) en ruim van opzet. Nu zijn er nog te veel mitsen en maren, te veel regeldruk en onwerkbare randvoorwaarden. Gewijzigde regelgeving vanuit Den Haag actief doorvoeren op lokaal niveau. Ruimte voor ruimte regelingen verruimen naar wens van de belanghebbenden. Gemeentebelangen Hoogeveen is een sterk voorstander van vergaande vereenvoudiging van de regelgeving van het Ruimtelijke ordening beleid

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • huur- en starterswoningen in Stuifzand;
 • bestemmingsplan Fluitenberg Noord zo spoedig mogelijk vaststellen;
 • de bouw blijvend stimuleren door soepele regels en termijn van bouwaanvraag minimaliseren;
 • welstandsnota daar waar mogelijk afschaffen;
 • duurzaamheidssubsidies;
 • bouwprogramma aanpassen aan de woningmarkt;
 • starterssubsidie handhaven;
 • levensloopgeschikte woningen;
 • lokale werkgelegenheid voorrang geven.

Onderwijs:
De individualisering van de samenleving en de maatschappelijke ontwikkeling vooral op de scholen heeft onze bijzondere aandacht.

Een vaak gehoorde klacht van ouders is het uitvallen van lessen op de middelbare scholen.

Wij zijn van mening dat ouder(s) en verzorger(s) in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind. Wij onderstrepen het belang van goede onderwijsmogelijkheden en een gezonde begeleiding door leerkrachten, ouder(s) en verzorger(s) van al onze jongeren.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • lokaal onderwijsbeleid gericht dient hier gericht te zijn op het voorkomen van uitval van lessen;
 • lokaal onderwijsbeleid bevordert dat jongeren de school niet verlaten zonder een diploma;
 • het voorkomen van onveilige situaties binnen en buiten de schoollocaties;
 • scholen zorg te laten dragen voor een goede opvang binnen de school;
 • de leerplichtambtenaar voldoende bevoegdheden te geven om scholen op hun verantwoordelijkheden te wijzen en door eventueel in te kunnen grijpen;
 • de leerplichtambtenaar een bemiddelingsfunctie tussen de ouders en de school te laten vervullen;
 • scholen alles in het werk te laten stellen om zwakkere leerlingen binnenboord op school te houden en de scholen te ondersteunen om meer begaafde leerlingen voldoende gemotiveerd te houden;
 • te zorgen dat elk kind in zijn/haar eigen woon- leefomgeving naar school kan;
 • waar een tekort aan leerlingen is, eerst kijken naar samenwerking met andere scholen in de directe omgeving;
 • waar mogelijk brede scholen te vestigen;
 • de gemeente de regie laten nemen bij de ontwikkeling van brede scholen, bijvoorbeeld in Stuifzand.

Hoger beroepsonderwijs:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat doorlopend gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor Hoger beroepsonderwijs in Hoogeveen.

Het binnenhalen van hbo opleidingen in Hoogeveen kan een stimulans zijn voor de middenstand / bedrijven, die stage plaatsen kunnen leveren en op deze manier aan geschikt personeel kunnen komen. Daarnaast is dit voor zowel de werkgelegenheid als de economie van groot belang. Wij blijven echter realistisch en weten dat het in deze huidige economisch moeilijke tijd een zware opgave zal worden. Desondanks blijft dit ons streven.

Welzijnsbeleid:
Het uitgangspunt voor Gemeentebelangen Hoogeveen is dat het welzijnsbeleid er opgericht dient te zijn steeds actief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen. Het leef- en woongenot van de inwoner in zijn of haar omgeving levert in het algemeen een positieve bijdrage aan de volksgezondheid op.

Elk dorp of wijk moet een ontmoetingsruimte behouden. Bundeling van functies prima, maar wel binnen het dorp en niet dorpsoverschrijdend.

Wij hebben bijzonder veel waardering voor alle vrijwilligers die zich in onze samenleving overal voor inzetten. Wij vinden dit een zeer belangrijke groep inwoners, waar we niet zonder kunnen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Zonder vrijwilliger staat heel veel stil.

De mate van draagvlak en betrokkenheid van de inwoners wordt mede bepaald door het welzijn van de inwoner in onze gemeente.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • in de nabije omgeving te zorgen voor ontspanningsmogelijkheden, zoals in buurt- en dorpshuizen;
 • goede ondersteuning bij het in stand houden van laagdrempelige ontmoetingsruimten;
 • efficiënt omgaan met de toegekende gelden;
 • samenwerken en afstemmen met partners daar waar mogelijk;
 • vrijwilligers voldoende te faciliteren voor hun vrijwilligerswerk;
 • ideeën vanuit de bevolking op waarde beoordelen en eventueel te ondersteunen;
 • aandacht te geven aan peuterspeelzaalwerk;
 • activiteiten voor jeugd en ouderen in stand houden;
 • in elk dorp, elke wijk een ontmoetingsruimte te hebben;
 • naast speelterreinen met speeltoestellen ook “vrije ruimtes” aanleggen, waar jeugd vrij kan spelen;
 • aanleg van eenvoudige attributen zoals een trap muur of basketbalpaal;
 • aanschaf van verplaatsbare jongeren ontmoetingsplekken. Dit door de sterk wisselende vraag van jongeren;
 • realisering van een MFC Multifunctioneel Centrum in Pesse.

Alcohol en drugs:
Alcohol en drugsgebruik willen wij terugdringen met preventieve en repressieve maatregelen. Dit geldt ook voor de overlast die hierdoor ontstaat.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • preventieve voorlichting op de basisscholen;
 • strenge handhaving en toezicht op overlastlocaties door inzet van zowel lokale handhavers als politie-inzet
 • aanpakken van de bron, zoals dealers van drugs;
 • toezicht en controles op scholen van voortgezet onderwijs;
 • het nemen van bestuurlijke maatregelen bij aantreffen van hennepkwekerijen;

Gemeentebelangen Hoogeveen staat open voor innovatieve en alternatieve maatregelen, die leiden tot het terugdringen van de overlast van alcohol- en drugsgebruik. Verder ligt en blijft er op dit terrein een duidelijke verantwoordelijkheid voor de ouder(s)/(verzorger(s) en leerkrachten.

Ouderenbeleid:
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient.

Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet worden dat mensen in een sociaal isolement en in een anonieme eenzaamheid terecht komen.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • een duidelijk ouderenbeleid te voeren;
 • te zorgen dat de vrijwillige ouderenadviseurs hun werk kunnen blijven doen. De adviseurs staan dicht bij de problematiek van deze groeiende doelgroep en kunnen hierop snel anticiperen;
 • te zorgen voor voldoende levensloopgeschikte (aanleun)woningen;
 • in de wijk- en dorpshuizen te zorgen voor een informatiepunt voor vragen op het gebied van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
 • gevraagd en ongevraagd advies te organiseren van maatschappelijke instellingen, zoals het Gehandicapten platform, de WMO raad, de ouderenbonden, Senioren Platform en het WAC ( woon en advies commissie);
 • de wijkverpleegkundige weer terug in de wijken en dorpen te brengen;
 • mantelzorgers gelegenheid geven om grotere woonruimtes te realiseren;
 • zich in te zetten voor uitbreiding verzorgingshuis Huize Beatrix.
 • de 65 plussers gratis openbaar vervoer aan te bieden binnen de gemeente Hoogeveen

Sociale zaken en zorg:
Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente op een duidelijke en heldere manier bij de inwoners moet aangeven wanneer en waarvoor zij een aanspreekpunt is. Wij vinden dat, de gemeente als uitgangspunt van haar sociaal beleid, de gelijkwaardigheid van alle inwoners onder gelijkwaardige omstandigheden moet nemen, waarbij het individu niet uit het oog verloren mag worden. Dit is ook van groot belang bij het vormgeven van een actief minimabeleid, kwijtscheldingsbeleid en beleid voor bijzondere bijstand. Daarnaast zal de gemeente alert moeten zijn op uitgaven voor toekomstig nieuw beleid. Uitkeringsgerechtigden dienen ook hun eigen verantwoordelijkheid te tonen door zelf actief mee te werken aan diverse zaken, zoals scholing, leerwerktrajecten en het aanvaarden van werk.

De WWB, Wet Werk en Bijstand, zal naast de financiële ondersteuning ook gericht moeten zijn op activering. op activering gericht moeten zijn. Met behulp van ondernemers en instellingen moet de basis worden gelegd voor herintreding op de arbeidsmarkt. Door middel van o.a. scholing- en re-integratie reïntegratieplaatsen. We vinden dit vooral belangrijk om mensen weer te laten deelnemen aan de maatschappij. Werkervaring opdoen is hierbij ook een belangrijk aspect.

Ziekenhuis Bethesda:

Wij vinden het belangrijk voor onze inwoners dat ziekenhuis Bethesda niet alleen in Hoogeveen blijft, maar ook als volwaardig ziekenhuis fungeert

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • Bethesda als volwaardig ziekenhuis te laten blijven bestaan;
 • het Werkplein actief te laten bemiddelen en door te verwijzen;
 • meer en sneller direct contact met een JOP coach en minder via internet;
 • tegenprestatie te eisen van degene die een WWB (Wet Werk Bijstand) uitkering, ook wel maatschappelijke participatie genoemd ontvangt. Wij vinden dit een goede ontwikkeling, die doorontwikkeld moet worden. Dit is meer dan alleen vrijwilligerswerk. Dit is in feite onbetaalde arbeid. Hierbij mogen reguliere banen niet worden verdrongen;
 • ontwikkeling van een duidelijk en begrijpelijk zorgbeleid:
 • maatwerk leveren;
 • doelmatige controle op de uitvoering van de sociale wetgeving;
 • het stimuleren van inzetten van werklozen in deze problematiek en met behoud van uitkering.

Openbare orde en veiligheid:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat werken aan veiligheid altijd een gezamenlijke inspanning moet zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Gemeentebelangen Hoogeveen maakt zich zorgen over terugtredende politiezorg. Wij vinden dat het vergroten van de basisteams van politie, niet mag leiden tot vermindering van de politiezorg. Juist in de dorpen en wijken is het belangrijk dat de politiezorg gewaarborgd blijft, door aanwezigheid van herkenbare politie.

Overlast/ergernissen:
Gemeentebelangen Hoogeveen constateert dat veel inwoners van onze gemeente zich vaak ergeren aan kleine vormen van overlast zoals:

 • fietsen op de Hoofdstraat op tijden dat dit niet is toegestaan;
 • hondenpoep;
 • afval.

Wij zijn van mening dat juist deze kleine ergernissen, die vaak het leef- en woongenot verpesten, beter moeten worden gehandhaafd. Wij willen dan ook zorgen voor een betere en doeltreffende handhaving bij deze vormen van overlast.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • in elke buurt/wijk een agent van politie te hebben, die laagdrempelig aanspreekbaar is en hiervoor ook over voldoende tijd beschikt;
 • actief uitvoering geven aan repressiebeleid door bureau Toezicht en Handhaving;
 • op die tijden en plaatsen toezicht te hebben,waar onveiligheid en overlast wordt ervaren;
 • de hulpverlening in gevallen van acute hulp binnen de gestelde tijdsnormen aanwezig is;
 • een steeds actueel gemeentelijk rampenplan;
 • kijken naar de openings- en sluitingstijden van Horeca en aan horeca gerelateerde inrichtingen.

Cultuur:
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. Wij vinden dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar cultuuruitingen. Ook moeten daarvoor de faciliteiten aanwezig zijn. Cultuur moet al jong aandacht krijgen. Daarom vinden wij dat de scholen aandacht moeten geven aan cultuur. Bij de provincie is daar subsidie voor beschikbaar. We moeten de scholen aanmoedigen van deze subsidie gebruik te maken.

De Tamboer:
De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen. Helaas komt slechts 30{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} van de bezoekers uit de gemeente Hoogeveen. Verder is er een dalende trend in de bezoekersaantallen te zien. De directie probeert het tij te keren door naast De Tamboer, nu ook theater Hoogeveen op te zetten. Alle initiatieven om De Tamboer aantrekkelijker te maken, juichen wij toe. Maar wij vragen ons af of men op de goede weg is. Deskundigen zeggen, dat De Tamboer zich moet blijven oriënteren op “grote” voorstellingen.

De gemeente geeft ruim een miljoen euro subsidie aan De Tamboer voor voorstellingen die veel publiek trekken. Als het aantal voorstellingen wordt gehalveerd, dan moet de subsidie ook naar beneden. Verlaging van de subsidie aan De Tamboer moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Kijken naar de mogelijkheid om meerdere culturele stromingen gebruik te laten maken van De Tamboer, waardoor er een vollere bezetting ontstaat.

Indien zich een mogelijkheid voordoet om De Tamboer te privatiseren moeten wij dat nader onderzoeken.

De bibliotheek:
De bibliotheek is veel te groot. Daar moet duidelijk verandering in komen. Halvering van de bibliotheek moeten wij gaan onderzoeken. Daarnaast is de bibliobus verdwenen en zijn een aantal filialen gesloten. Met 1.8 miljoen is de bibliotheek de grootste subsidie ontvanger. Dat moet drastisch ingekrompen worden. Ook omdat de uitleen van boeken enorm terugloopt door digitale ontwikkelingen. De vrije ruimte van de bibliotheek effectief gaan benutten.

Onderkomens:
Wij vinden dat er zoveel mogelijk culturele voorzieningen moeten worden ondergebracht in De Tamboer. Hierdoor kunnen andere gebouwen worden afgestoten. Wel vinden wij dat het Podium als onderkomen voor het huidige gebruik moet blijven bestaan.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat:

 • er gekeken moet worden naar meer samenwerking met alle culturele instellingen;
 • De Tamboer voorzieningen als dorpshuizen en wijkcentra niet gaat beconcurreren.
 • doorvoeren en uitvoeren van de budgetsubsidie van culturele instellingen;
 • onderzoek naar privatisering van De Tamboer;
 • cultuur moet op scholen gepromoot worden;
 • handen af van het Podium;
 • structurele subsidie “Bloemen Corso Elim”.

Sport:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat het kunnen beoefenen van sport zowel recreatief als op competitie niveau, gestimuleerd dient te worden. Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat hier een faciliterende rol is weggelegd voor de gemeente Hoogeveen. Wij vinden het beoefenen van sport niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid, maar ook goed voor de sociale ontwikkeling van vooral jongeren. Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat sport op wijk/dorp gerichte locaties moet kunnen worden beoefend.

Gemeentebelangen Hoogeveen ondersteunt evenementen zoals de Ronde van Drenthe en de Cascaderun, die zorgen voor een positieve uitstraling van de gemeente Hoogeveen.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • de toegankelijkheid voor sportbeoefening voor elke inwoner van Hoogeveen mogelijk te maken;
 • ook de mindervalide de mogelijkheden van sportbeoefening te bieden;
 • in gesprek te blijven met sportverenigingen en deze te ondersteunen daar waar mogelijk is;
 • stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen;
 • beheersovereenkomsten af te sluiten of privatisering van locaties, echter zodanig dat sport voor iedere inwoner betaalbaar blijft;
 • bestaande sportlocaties ook zo veel mogelijk in stand houden;
 • het promoten van sportbeoefening binnen het onderwijs;
 • het promoten van sportbeoefening voor ouderen;
 • afschaffen kapitaallasten op de buitensportlocaties.

Bentinckspark:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden. Er zal onderzocht  moeten worden of en waar de huidige gebruikers in het Bentinckspark een plek kunnen krijgen of behouden. Uiteraard in overleg en afstemming met de huidige gebruikers.

Zwembad:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark. Het liefst ziet Gemeentebelangen Hoogeveen de exploitatie door een externe partij, waar de gemeente Hoogeveen in participeert. Wij vinden dat tariefstelling geen belemmering mag zijn om het zwembad te bezoeken. Daarnaast zijn wij van mening dat er een opwaardering moet komen die leidt tot meer bezoekers.

Jongeren:

Gemeentebelangen Hoogeveen is voorstander van een actief jongerenbeleid.

We zijn voorstander van het in stand houden van onderkomens voor de jeugd. Wij zijn ook blij met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De regie hiervan moet bij de gemeente blijven.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat:

 • de gemeente de kwaliteit van de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg goed moet bewaken en daar waar nodig bij te sturen en of te ondersteunen;
 • jongeren bij het uitvoeren van het beleid worden betrokkken;
 • jongeren moeten invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving;
 • het digitale tijdperk een meer prominente plaats moet krijgen binnen bestaande voorzieningen;
 • het jaarlijks terugkerend oudejaarsfeest moet blijven, zodat jongeren een plek hebben om samen het nieuwe jaar te kunnen vieren;
 • er een jongerenruimte in de wijk de Weide moet komen.

Ontwikkelingssamenwerking:
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat ontwikkelingssamenwerking in eerste instantie gezien moet worden als een taak van de rijksoverheid.

Binnen de gemeente kunnen particulieren acties houden. Deze kunnen van uiteenlopende aard zijn, b.v.: een collecte, maar het kan ook een prestatie gericht evenement zijn. Als gemeente kun je deze initiatieven steunen.
De gemeente treedt niet in zaken als asielbeleid, dit is een landelijke aangelegenheid. De gemeente voert het landelijk vastgesteld beleid uit.

Verkeer en vervoer:
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. Een dynamisch winkelcentrum met aantrekkingskracht, waar het goed vertoeven is, is hierbij een voorwaarde. Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid. In samenspraak met deze ondernemers moet de gemeente tot een goede promotie van Hoogeveen komen. Hoogeveen met een hoofdletter H.

Wij vinden het belangrijk dat er goede verbindingen, ook met het openbaar vervoer, moeten zijn met de omliggende plaatsen als Emmen, Meppel, Assen, Zwolle en Hardenberg. Ook de waterverbinding met onze haven voor het vervoer van goederen vinden wij van belang.

Wij vinden goede fietspaden van en naar Hoogeveen en in de kern van de dorpen zeer belangrijk. Het onderhoud aan de fietspaden moet goed zijn, evenals onderhoudsniveau van de wegen. Indien nodig zal dit moeten worden verbeterd.

Het bereikbaar zijn van Hoogeveen met het openbaar vervoer zou kunnen worden gecombineerd met andere soorten van vervoer.

Gemeentebelangen is bij parkeerproblemen voorstander van een vergroting van het aantal parkeerplaatsen in de wijken en dorpen. Wij zijn van mening dat parkeergelden achteraf betaald moeten kunnen worden.

Gemeentebelangen Hoogeveen is dan ook van mening dat gezien de economische crisis het maatschappelijk onverantwoord is, om een parkeergarage te realiseren. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om dit genomen besluit terug te draaien.

De veiligheid van alle verkeersdeelnemers vinden wij erg belangrijk. Wij zijn tegen verkeersdrempels en kijken zo nodig ook naar andere verkeersremmende maatregelen.

Gemeentebelangen Hoogeveen  wil dit bereiken door:

 • goede aansluitingen te houden met de autosnelwegen A28 en A37;
 • ondanks dat de kans op korte termijn niet aannemelijk is, toch te blijven streven naar een volwaardig intercity station;
 • het behouden van verbinding met onze haven;
 • reconstructie Dorpsstraat Pesse;
 • een veiligere Fluitenbergseweg;
 • aanpak achterstallig onderhoud Barsweg-Ritmeesterweg;
 • Johannes Poststraat – Brugstraat geheel in te richten als een 30 km zone weg;
 • fietspaden zoveel mogelijk te voorzien van asfalt of beton;
 • aanleg van een fietspad van en naar Tiendeveen;
 • reconstructie Zwarte Dijkje, omgeving van de sluis in Noordscheschut;
 • reconstructie van de winkelstraat het Hoekje in Hollandscheveld;
 • reconstructie Zuidwoldigerweg ect.;
 • door gehandicapten-, taxi-, en eventueel leerlingenvervoer te combineren en deze goed inpassen in lijndiensten van bus en trein;
 • verruiming van het aantal bestaande parkeerplaatsenin wijken en dorpen;
 • achteraf betalen op alle parkeerterreinen instellen en dat willen we realiseren voor 1 januari 2015;
 • geen parkeergarage te bouwen;
 • geen verkeersdrempels als verkeersremmende maatregelen aan te leggen en daar waar het kan verkeersdrempels veranderen in andere maatregelen.

Recreatie en toerisme:
De verkiezing tot beste binnenstad 2011 – 2013 zal Hoogeveen ook na deze 2 jaar waar moeten blijven maken. Wij willen niet alleen voor het dagtoerisme, maar ook voor grootschalige langdurige verblijfrecreatie ondersteunend zijn. Meer dan ooit zal het van groot belang zijn dat Hoogeveen zich weet te profileren. Hoogeveen is nog een jonge plaats waar wel veel over is te vertellen. Van veen naar landbouw en dan naar industrie. Samen met de middenstand moet Hoogeveen aantrekkelijker worden voor dag- en verblijfsrecreatie. Daarnaast willen wij toeristische bedrijvigheid activeren. Overnachten in de gemeente Hoogeveen moet een begrip worden. Ook het vergroten van de toeristische recreatieve scheepvaart is één van onze speerpunten.

Handhaving van vliegveld Hoogeveen Airport en waar mogelijk aantrekkelijk maken. Te denken valt hierbij aan grotere evenementen.

Recreatiegebied Schoonhoven:
Het recreatiegebied Schoonhoven met zwem- en visvijver is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw door de gemeente Hoogeveen aangelegd en ligt middenin de bossen van Hollandscheveld.  Wij willen dat dit gebied slagvaardiger wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld door middel van privatisering, zoals dit in de beleidsstukken van de gemeente Hoogeveen wordt aangekondigd.

Toegankelijkheid en openbaarheid van recreatiegebied Schoonhoven is hierbij een voorwaardepunt.

Voor onze inwoners maar ook voor de toeristen geldt dat het recreatiegebied via recreatieve en verkeersveilige wandel- en fietspaden goed toegankelijk blijft/wordt. Gemeentebelangen wil zich inzetten voor veilige fiets- en wandelroutes naar het recreatiegebied Schoonhoven.

Agrarische bedrijven Landbouw en Veeteelt:

Gemeentebelangen Hoogeveen  vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. Het uitgangspunt dient te zijn: Wederzijdse acceptatie van bewoners op het platteland. Ook nevenbedrijven op het platteland stimuleren.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • te zorgen dat er activiteiten in die agrarische omgeving kunnen plaats vinden. Wij denken hierbij aan recreatie en/ of vervangende bedrijvigheid in de bestaande panden;
 • de regeling ruimte voor ruimte ruimhartiger toepassen;
 • samen met de agrarische sector beleid ontwikkelen voor  nevenactiviteiten,  bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme;
 • diegene die op het platteland woont of wil wonen de acceptatieplicht heeft om zich aan de plattelandsontwikkelingen aan te passen.

Regiofunctie:
Gemeentebelangen Hoogeveen is een voorstander van de ontwikkeling van groene corridors in de regio, zolang deze geen belemmering zijn voor andere ontwikkelingen in de gemeente Hoogeveen. Een vorming van een industrieel lint langs de A28 en of A37 wijzen we af.

Gemeente Hoogeveen vervult een regionale taak. Bij een regionale taak hoort een uitstekende bereikbaarheid. Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de gelegenheid om te kunnen parkeren is hierbij van belang. Wij zijn van mening dat het parkeren in het centrum van Hoogeveen voldoende mogelijkheden biedt.

Vluchtelingenbeleid:
Gemeentebelangen onderstreept de zorg en tijdelijke opvang die nodig is voor mensen die in nood verkeren, geen onderdak hebben en/of wegens onveiligheid hun land moesten verlaten. Het gaat om landelijk beleid dat regionaal wordt uitgevoerd. De menswaardigheid van asielzoekers dient in het oog te worden gehouden.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat:

 • het in eerste instantie landelijk beleid is;
 • opvang in de eigen regio als voorkeur heeft, om al te grote cultuurverschillen te vermijden;
 • wij als gemeente eventueel die hulp verlenen die daadwerkelijk nodig is;
 • wij ons zullen inspannen om schrijnende situaties zoveel mogelijk te voorkomen door het individu niet uit het oog te verliezen;
 • binnen de geldende regels een vluchteling zich beschikbaar dient te stellen voor deelname aan het arbeidsproces;
 • de vluchteling integreert binnen de Nederlandse samenleving.

Bestuurlijke vernieuwing:
Gemeentebelangen Hoogeveen onderstreept de noodzaak dat er in de politiek wat  moet veranderen. Of dualisme nu het ware is op dit terrein betwijfelen wij.  We hebben de stellige indruk dat het toch anders kan.

Dualisme mag niet leiden tot een eenheidsworst waarbij de uitkomst van de besluitvorming bij voorbaat vast staat.

Politiek is een democratisch goed waar we trots op mogen zijn. De vrijheid van meningsvorming en meningsuiting die wij in ons land hebben, mag via het vernieuwingsproces beslist niet verloren gaan.

Waar het ons als Gemeentebelangen Hoogeveen omgaat, is dat de inwoners betrokken worden bij het tot stand komen van beleid en dat de inwoners serieus worden genomen.

Burgerparticipatie is de nieuwe kreet. Laten we dan ook als gemeente de vrijwilligers meer ondersteunen en meer beslissingsbevoegdheden geven.

Wij zijn van mening dat de bevoegdheden, gegeven door de gemeenteraad aan het college van B&W, opnieuw ter discussie moeten worden gesteld en indien nodig moeten worden aangepast.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • de ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke vernieuwing zeer kritisch blijven volgen;
 • goed te kijken hoe we één en ander indien nodig kunnen bijstellen;
 • het voorkomen van extra bestuurslagen, die niet en/of moeilijk te controleren zijn;
 • juist met onze lokale politiek dicht bij de inwoners te blijven staan;

Herstructurering:
Gemeentebelangen Hoogeveen pleit voor een goed onderhoud van bestaande wijken, kernen en dorpen. Wil je als gemeente aantrekkelijk blijven om er te wonen en voor bedrijven om je er te vestigen, dan is het noodzakelijk dat de woonwijken en bedrijventerreinen er verzorgd bij liggen.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • leegstand en verpaupering tegen te gaan;
 • samen met de betrokken partners, zoals wooncorporaties, eigenaren en huurders plannen te ontwikkelen om de leefbaarheid op een aanvaardbaar peil te houden;
 • herinrichting en opwaardering van bedrijventerreinen, zodat deze aantrekkelijk blijven voor bedrijven om zich hier te vestigen.

Bedrijventerreinen:
We hebben nu voldoende bedrijventerrein op voorraad. Gemeentebelangen wil de economische ontwikkelingen nog even afwachten voordat er in het gebied Riegmeer definitieve keuzes gemaakt gaan worden. Gedeeltelijke ontwikkeling of aanpassingen met Riegmeer sluiten wij niet uit. Op het moment dat er definitief besluiten worden genomen in het gebied Riegmeer moeten we onmiddellijk de doortrekking van de Mr. Cramerweg met de hoogste prioriteit op de agenda zetten.

Het onderhouden van de bedrijventerreinen moet op een hoog niveau blijven om Hoogeveen aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats. Bij vertrek van bedrijven moet de aantrekkingskracht van het bedrijventerrein zorgen voor een snelle doorstroming.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil:

 • de ontwikkeling van Riegmeer afwachten;
 • de Mr. Cramerweg zo snel mogelijk ter hand nemen;
 • onderhoud van bedrijventerreinen op hoog niveau houden.

Vrijwilligersbeleid (burgerparticipatie):
Binnen ons verkiezingsprogramma hebben we het een aantal malen over de vrijwilligers, het vrijwilligerswerk en het vrijwilligersbeleid gesproken. We zien in vele organisaties vrijwilligers werkzaam. Niet alleen binnen sportverenigingen, ook maatschappelijke organisaties moeten steeds meer een beroep doen op mensen die hen belangeloos helpen. We denken daarbij aan zorginstellingen, ziekenhuis Bethesda, bejaardentehuizen, maar ook aan stichtingen, zoals stichting Ter Aarde. Allemaal mensen die zich voor een goed doel inzetten.

Gemeentebelangen Hoogeveen, heeft bijzonder veel waardering voor alle vrijwilligers die zich in onze samenleving overal voor inzetten. Wij vinden dit een zeer belangrijke groep inwoners, waar we niet zonder kunnen. Niet alleen doordat er een terugtredende overheid dit enigszins dwingt, maar ook voor de betrokkenheid in de samenleving van mensen naar elkaar toe. Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Zonder de vrijwilliger staat er heel veel stil.

De mate van draagvlak en betrokkenheid van de inwoners wordt mede bepaald door het wel bevinden van de inwoner in onze gemeente.

We zien in allerlei organisaties binnen de gemeente Hoogeveen vrijwilligers bezig. Wij willen dat hier een duidelijk beleid op wordt gevoerd. De gemeente zal haar faciliterende rol hierin moeten nemen.

Heeft u vragen, heeft u ergens belangstelling voor of u zit ergens mee, dan kunt u altijd contact op nemen met leden van de fractie of van het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen.
 

Telefoonnummers en e-mailadressen:

Fractie:

Voorzitter:
Jan Steenbergen
Veldkamp 26
7931 TL Fluitenberg
Tel: 0528-275085 / 06-55895983
j.h.steenbergen@hoogeveen.nl

Raadslid:
Jan Stoefzand
Mr. Kosterweg 55
7914 RH Noordscheschut
Tel: 0528-342872
j.stoefzand@hoogeveen.nl

Raadslid:
Bé Okken
Carstendijk 44
7916 TR Elim
Tel: 0528-361367
b.okken@hoogeveen.nl

Raadslid:
Jan Knol
Wolverlei 9
7913 CE Hollandscheveld
Tel: 0528- 343020
Jan.knol@hoogeveen.nl

Raadslid:
Jan Giethoorn
Meester van Goorweg 42
7918 TJ Nieuwlande
Tel: 0528-351960
j.giethoorn@hoogeveen.nl

Plv.raadslid:
Jan van der Sleen
Brugstraat 62
7918 AG Nieuwlande
Tel: 0528-352555
janvandersleen@planet.nl

Bestuur:

Voorzitter:
Erwin Slomp
De Boeten 27
7913 RA Hollandscheveld
Tel.:0528 -852134

Secretaris:
Jan van der Sleen
Brugstraat 62
7918 AG Nieuwlande
Tel: 0528-352555

Penningmeester:
Dik Schuldink
Buitenvaart 1810
7905 SR Hoogeveen
Tel: 0528-373373

Ledenadm.:
Jan van der Sleen
Brugstraat 62
7918 AG Nieuwlande
Tel: 0528-352555

Vice-voorzitter:
Geesje Vos-Baas
Kymmellstraat 50
7907 CR Hoogeveen
Tel.: 0528-269829

Algemeen:
Roel Koopman
Langewijk 127
7916 PS Elim
Tel: 0528-352366

Scroll naar boven