Bewaakte fietsenstalling aan de Hoofdstraat.

Op 10 december 2020 is er door de gehele raad een motie aangenomen waarin heel helder is omschreven wat het grote belang is van de bewaakte fietsenstallingvoor Hoogeveen.De voltallige raad riep het college opom:“’te onderzoeken of partijen tot collectieve oplossingen kunnen komenter behoud van deze stalling”’

De reactie van het college was als volgt:

“’Het college vindt de motie uitvoerbaar, het past binnen de begroting”

Het geluidsverslag hebben we even teruggeluisterd en de wethouder zei daarin verder:“’de motie is dus uitvoerbaar en sterker nog, er zijn al gesprekken gaande”’.

Als je de raadsavond live hebt meegeluisterd als inwoner dan kan ik me voorstellen dat je uit de reactie van het college zou kunnen opmaken dat de functie van bewaakte fietsenstalling behouden blijft. In ieder geval hadden ook de mannen van Stark, die mee hadden geluisterd, dit zo opgevat.

Met een gerust gingen we op naar de kerstdagen maar vervolgens bleef het stil rondom de stalling. Op dit moment misschien ook wel logisch vanwege de coronamaatregelen. Tot vorige week vrijdag een geëmotioneerde medewerker van de stalling mij belde omdat hij te horen had gekregen dat ze hun werk, waar ze met hart en ziel aan verbonden zijn, zouden verliezen. Volgens mij was het contract met Stark op 1 maart afgelopen en een paar dagen van tevoren, zo melde mij een leidinggevende van Stark, had de gemeente gebeld met de mededeling dat het contract niet zou worden verlengd. Voor gemeentebelangen aanleiding om hierover mondelinge vragen aan het college te stellen. De vragen luidden als volgt:

1: Kan het college ons zeggen welke gesprekken er al zijn gevoerd over dit onderwerp en ook wat de resultaten van die gesprekken tot nu toe zijn geweest?

2: Hoe kijkt het college aan tegen de reacties van mensen die geluisterd hebben naar de raadsvergadering en die daaruit opgemaakt hebben dat de stalling openblijft?

3: Wil het college ons over de volgende gesprekken m.b.t. het openhouden van de stalling regelmatig op de hoogte houden?

4: Wat vindt het college ervan dat het contract met Stark een paar dagen voor het aflopen hiervan wordt opgezegd en is dit juridisch in orde?

5: Is het nog steeds de intentie van het college om de stalling m.m.v. Stark open te houden?

De antwoorden van het college werden gegeven door wethouder Jan Zwiers.

Het eerste wat de wethouder opmerkte dat hij het terecht vindt dat we bezorgd zijn over de fietsenstalling en dan natuurlijk vooral over de bewaakte functie daarvan. De fietsenstalling op zich blijft natuurlijk gewoon. Hij kan zich goed voorstellen dat uit de reacties van het college op de motie zou kunnen worden opgemaakt dat de functie van bewaakte fietsenstalling zou blijven bestaan. Wat dat betreft is er misschien nog wel wat meer duidelijkheid gewenst over de begrippen moties, amendementen enz. Als gemeenteraad gebruiken we vaak termen die door buitenstaanders, zoals ook nu weer blijkt, anders worden beleefd.Formeel was de reactie van de wethouder dus gewoon juist omdat er n.a.v. de tekst van de motie geen financiële gevolgen hoeven voort te komen.

Op vraag 1 antwoordde de wethouder dat er inderdaad gesprekken worden gevoerd, maar dat dat tot nu toe nog niet tot resultaat heeft geleid. O.a. met het centrummanagement. Er lopen nog gesprekken en dat is dus even afwachten.Het antwoord op vraag twee kwam eigenlijk overeen met wat er al opgemerkt is in de inleiding van de wethouder over hoe inwoners een raadvergadering beluisteren. Misschien heeft deze vergadering weer wat duidelijkheid hierover gegeven. Op vraag 3 antwoorde de wethouder dat hij niet maar zo alles kan delen uit gesprekken die hij voert met derden, en dat snappen we natuurlijk. Wel is het college bereid om zodra er wat te melden is dat ook wel te willen gaan doen.Over het contract met Stark wat een paar dagen van tevoren zou zijn opgezegd zei de wethouder dat dat niet klopt. Op 24 september 2020 is aan Stark in een brief meegedeelddat de bewaking niet langer door de gemeente zou worden betaald. Het contract eindigde op 31 december 2020 van rechtswege. Op de laatste vraag antwoorde de wethouder dat het zeker nog de intentie is om verder te kijken naar het voortbestaan van de bewaakte functie van de fietsenstalling en daarbij ook zeker Stark in beeld blijft.

Al met al is deze zaak nu wel weer opnieuw in de belangstelling van iedereen die de fietsenstalling een warm hart toe draagt. De wethouder heeft op vragen van andere raadsleden ook nog gezegd dat hij van plan is om zeker voor de zomervakantie de zaak afgerond te hebben. We duimen in ieder geval voor de vaste medewerkers van Stark dat ze het werk dat ze met veel inzet al die jaren gedaan hebben,en dat inmiddels echt bij hen is gaan horen, zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. Maar daarvoor is de medewerking nodig van allerlei partijen om, zoals in de motie omschreven staat,

“’te onderzoeken of partijen tot collectieve oplossingen kunnen komen ter behoud van deze stalling’’.

Gemeentebelangen Hoogeveen.

Scroll naar boven