BEVRIJDINGFEEST 2020 75 jaar

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

  1. Gaat onze gemeente, net als andere gemeenten inmiddels al hebben gedaan, zich ook aanmelden om deel te nemen aan het nationaal programma? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij wegen nog af voor welke onderdelen wij ons zullen aanmelden.

  1. Omdat ook het provinciebestuur extra gelden ter beschikking stelt om 75 jaar bevrijding te vieren, vragen wij aan het college of de gemeente Hoogeveen hierover contact heeft gehad met de provincie Drenthe? Zo ja, wat is hiervan de status? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben de aanvraag ter hoogte van 34.000 euro bij de provincie ingediend. Dat betekent dat we zelf hier ook eenzelfde bedrag voor ter beschikking moeten stellen om activiteiten mogelijk te maken.

  1. Is het college van plan om n.a.v. genoemde festiviteiten actief verenigingen en andere instanties, die binnen onze gemeente normaliter dit soort activiteiten op de agenda hebben staan, op te roepen om met plannen te komen en hier als Hoogeveense samenleving aandacht aan te besteden? Is het college tevens van plan om ze te wijzen op de financiële mogelijkheden die er zijn om plannen te verwezenlijken voor dit mooie doel?

Ja we nodigen organisaties uit voor een bijeenkomst op 19 juni aanstaande en doen een oproep in het torentje. Wij gaan stimuleren om te komen tot extra activiteiten en ze te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

We gaan er in ieder geval vanuit dat in Hoogeveen zo’n belangrijk moment uit onze geschiedenis niet onopgemerkt blijft.

Scroll naar boven