Beantwoording vragen zorgboerderijen

Op 6 februari 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen mondelinge vragen gesteld over het aantal zorgboerderijen. Dit naar aanleiding van
een onderzoek uit 2017, door Zon MW over de ontwikkeling van het aantal zorgboerderijen. Er is sprake van een toename van het aantal
zorgboerderijen en het gebruik ervan. Gemeenebelangen stelt dat cliënten vanuit het hele land naar Drenthe komen om in deze zorgboerderijen te verblijven/te werken. Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de mogelijke financiële consequenties voor Hoogeveen.

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Is deze ontwikkeling bij het college bekend?

Het college is bekend met het rapport en de daarin gesignaleerde toename van het aantal zorgboerderijen.

2. Geldt deze ontwikkeling ook voor Hoogeveen, zo ja, hoeveel zorgboerderijen (bedrijfjes/instanties) zijn er bekend in de gemeente Hoogeveen?

Niet direct. Uit de Wmo gegevens blijkt dat we met zes, in de gemeente Hoogeveen gevestigde, zorgboerderijen een contract hebben voor het leveren van Wmo dagbesteding. Hiervan maakt 1% van de ruim 1300 Wmo cliënten gebruik van. Van de zes zorgboerderijen hebben vier zorgboerderijen geen cliënten vanuit Hoogeveen.
In 2018 was er sprake van een contract met vijf zorgboerderijen. Daarnaast zijn er een tiental zorgboerderij achtige bedrijven die zich richten op de doelgroepen verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten.

3. Hoe staat het college hier tegenover?

Het college herkent zich niet in het door u geschetste beeld dat uit heel Nederland cliënten naar Drenthe cq Hoogeveen komen om in deze  zorgboerderijen te verblijven of te werken. Wel merken onze accountmanagers economische zaken een stijging van het aantal verzoeken om vestiging van zorgbedrijven.

4. Zijn er inmiddels niet voldoende zorgmogelijkheden binnen onze gemeente?

Voor wat betreft de dagbesteding zijn er voldoende mogelijkheden. Als het gaat om beschermd wonen is het aanbod beperkt en moeten we cliënten met enige regelmaat buiten de gemeentegrenzen plaatsen.

5. Ziet het college ook mogelijkheden om verdere uitbreiding te verbieden?

Ja, er zijn mogelijkheden om verdere uitbreiding te begrenzen.

6. Is het college bereid om hier onderzoek naar te doen?

Ja.

7. Bent u ook bereid om hiervoor een maximum aantal aan te stellen en te handhaven?

Het onder 6 genoemde onderzoek zal daar antwoord op moeten geven.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Scroll naar boven