Beantwoording vragen mantelzorgwoningen

Geachte heer, mevrouw,

Op 4 maart 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied. De vraag luidde als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

 1. Wat is de maximale oppervlakte voor een mantelzorgwoning in de bebouwde kom en is het maximum voor het buitengebied hieraan gelijk?

Er is geen maximum, mits passend bij de bebouwing van het bestemmingsplan. Zie artikel 2, lid 22 van bijlage 2 van het Bor: “het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg”.

In het buitengebied kan het zijn dat op een perceel meer of minder bebouwing is toegestaan. Daarbij is buiten de bebouwde kom extra toegestaan. Artikel 7, bijlage 2 van het Bor: “Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3, wordt gebruikt voor huisvesting in verband met mantelzorg, is onderdeel f van artikel 2, onderdeel 3, niet van toepassing, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: a. in zijn geheel of in delen verplaatsbaar, b. de oppervlakte niet meer dan 100 m2, en c. buiten de bebouwde kom.”

 1. Is dit maximum gerelateerd aan de perceelsoppervlakte inclusief de bestaande bebouwing?

Ja, zie antwoorden onder vraag 1.

PAGINA 2 VAN 3

 1. Wat zijn de afstandsnormen voor een mantelzorgwoning, ten opzichte van bestaande bebouwing van aangrenzende percelen?

Niet specifiek voor mantelzorgwoningen.

 1. Zijn er mogelijkheden om de huidige maximaal toegestane vierkante meters bebouwing te overschrijden?

Ja, op grond van bijlage 2 van het Bor heeft het college de mogelijkheid om af te wijken.

 1. Wat zijn de normen voor een eventuele overschrijding?

Zie artikel 2.12 van de Wabo, er moet sprake zijn van niet in strijd zijn met goede ruimtelijke ordening. Verder moet het voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4 van bijlage 2 van het Bor.

 1. Moet een mantelzorgwoning binnen het bouwblok geplaatst worden?

Nee

 1. Wat zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een mantelzorgwoning op vrije kavels zonder woonbestemming?

Geen, gelet op de begripsbepaling vanuit bijlage 2 van het Bor. “huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning; mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;”

 1. Mag een mantelzorgwoning van vaste aard zijn, of moet deze demontabel zijn?

Nee, geen verplichting over vaste aard of demontabel, behalve indien sprake is van een unit voor extra bebouwde oppervlakte in het buitengebied (zie vraag 1).

 1. Moet een mantelzorgwoning verwijderd worden, wanneer de functionaliteit als mantelzorgwoning vervallen is?

PAGINA 3 VAN 3

Verplaatsbare mantelzorgwoningen bijvoorbeeld units moeten worden verwijderd als de mantelzorg stopt. Als er een mantelzorgwoning is gerealiseerd in een bestaand bijgebouw dan dient de mantelzorgwoning te worden ontmanteld (dus alles eruit) maar het bijgebouw hoeft niet te worden verwijderd.

 1. Zijn er, specifiek voor een mantelzorgwoning, normen of richtlijnen voor Welstand, in zowel de bebouwde kom, als ook daarbuiten?

Voor vergunningsvrij mantelzorgwoningen is geen welstand van toepassing. Indien de mantelzorgwoning wordt opgericht in een (bestaand) bijgebouw, alleen indien dit bijgebouw is gelegen in een niet welstandsvrij gebied. Dan is wel gewoon welstand van toepassing.

 1. Wat is de toekomstvisie met betrekking tot het realiseren van mantelzorgwoningen?

De (landelijke) regeling voorziet in de behoefte.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer Karel Loohuis

Gemeentesecretaris burgemeester

Scroll naar boven