Beantwoording vragen afvalscheiding

Op 30 april 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen 2 schriftelijke vragen gesteld over afvalscheiding bij scholen en verenigingen en wat betreft 75 jaar bevrijding 1945-2020

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Vindt het college het ook belangrijk dat het afval gescheiden wordt opgehaald, ook bij scholen en verenigingen en zo nee waarom niet?

Ja.

2. Biedt de gemeente de mogelijkheid aan scholen en verenigingen om meerdere containers te gebruiken om zo wel te kunnen scheiden? Zo nee, is de gemeente dit voornemens te gaan doen?

Het afval dat vrijkomt bij scholen en verenigingen is bedrijfsafval. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van het huishoudelijk afval en zamelt geen bedrijfsafval in. De gemeente zamelt het afval in dat vrijkomt bij huishoudens, die hiervoor afvalstoffenheffing betalen.
Bedrijven, waaronder ook scholen en verenigingen, laten het bedrijfsafval inzamelen door een commerciële (erkende) afvalinzamelaar, zoals Renewi, Suez, etc. Zij sluiten hiermee een contract af en kunnen met deze commerciële partij afspraken maken over het gescheiden inzamelen van verschillende afvalstromen en het verstrekken van meerdere en/of kleinere containers voor de inzameling van hun bedrijfsafval.
Het college vindt het vanuit maatschappelijk en educatief oogpunt van belang om op basisscholen het scheiden van afval te stimuleren. Wij onderzoeken al sinds enige tijd de juridische mogelijkheden op basis waarvan de gemeente de grondstofstromen (PMD, GFT en papier) gescheiden kan inzamelen bij de basisscholen. Het inzamelen van het restafval blijft uitgevoerd worden door de commerciële afvalinzamelaar.
De inzameling bij de basisscholen dient niet te conflicteren met de Wet Markt en Overheid en ook niet met de afspraken die gemaakt zijn tussen gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven. Het verpakkend bedrijfsleven verstrekt een vergoeding aan de gemeente voor het inzamelen van het PMD, dat vrijkomt bij huishoudens en niet voor het inzamelen van bedrijfsafval.

3. Op welke termijn is het college voornemens dit uitgevoerd te hebben?

Het is gezien bovenstaande nog niet duidelijk of en op welke termijn de gemeente eventueel uitvoering kan geven aan het gescheiden inzamelen van de grondstofstromen bij de basisscholen.

4. Wanner dit gerealiseerd gaat worden geldt voor scholen en verenigingen dan hetzelfde tarief als voor huishoudens?

Basisscholen worden aangemerkt als bedrijven en betalen geen afvalstoffenheffing. Als er mogelijkheden zijn om het bedrijfsafval (de grondstofstromen) dat vrijkomt bij basisscholen gescheiden in te zamelen, dan is nader onderzoek nodig naar de hoogte van de vergoeding van deze dienst.

Scroll naar boven