Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Hoogeveen 26-1-2019

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 januari 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het verlagen van de kosten van de jeugdzorg. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel “Jeugdzorg kan stuk goedkoper” in het Dagblad van het Noorden van 26-012019? Ja, het college was aanwezig toen de betreffende uitspraak door de directeur-bestuurder van een van de zorgaanbieders werd gedaan en het College heeft ook kennis genomen van dit artikel.

2. Wat is het college voornemens om te doen om deze kosten naar beneden te krijgen? Voor de duidelijkheid is het goed om te vermelden dat de betreffende directeur-bestuurder gezegd heeft dat door vermindering van administratieve lasten, minder bureaucratie en het afschaffen van berichtenverkeer wel € 5 miljoen bespaard kan worden. Deze uitspraak komt voor haar rekening en maakt geen deel uit van het gezamenlijke Bestuurlijke Transformatie Akkoord (BTA). Het college was verrast door deze uitspraak en herkent het niet als een gezamenlijk standpunt. In het BTA is afgesproken dat we juist eerst gaan beginnen met een gezamenlijke en uitgebreide analyse van de zorgkosten in Drenthe. Deze analyse vormt de basis om te gaan bespreken hoe we meer en beter grip krijgen op de kosten en hoe we deze kunnen verlagen. Om kosten te kunnen analyseren, in de grip te hebben en te verlagen zullen we die kosten goed in beeld moeten hebben. Daarvoor is een goede en over en weer sluitende administratie een voorwaarde. Dat is geen doel op zich, maar wel een sturingsmiddel. Wij wijzen er op dat dit op gespannen voet staat met de gedane uitspraak door de zorgaanbieder.

3. Op welk termijn verwacht het college duidelijkheid te hebben over:

a) De hoogte van de te besparen kosten voor de jeugdzorg in Hoogeveen

b) De manier waarop deze kosten bespaard kunnen worden

c) De werkelijke besparing gerealiseerd zal zijn

Voor jeugdhulp is sprake van een forse overschrijding. Dat dring je niet zomaar terug binnen de wettelijke verantwoordelijkheid van het college om jeugdhulp te leveren als dat nodig is. Zoals u weet volgen we hiervoor een aanpak bestaande uit drie lijnen. De eerste lijn is dat we druk op het Rijk uitoefenen om meer budget te verkrijgen. Ons doel is immers om de jeugdhulp uit te gaan voeren binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De tweede lijn bestaat uit de gezamenlijke transformatie binnen de Jeugdhulpregio Drenthe. We hebben als regio middelen gekregen voor de uitvoering van het Drentse Transformatieplan en we volgen de aanpak als geschetst in het antwoord op de vorige vraag. In de regio Drenthe gaan we samen met de zorgaanbieders kijken naar grip op en verlaging van de kosten. De derde lijn is dat we kritisch kijken naar ons eigen handelen en onze verantwoordelijkheid, o.a. binnen de toegang tot de jeugdhulp. We hebben aan u al een aantal concrete besparingsmogelijkheden voorgesteld voor de begroting van 2019. Daarnaast zijn we gestart met een intern project Doorontwikkeling Jeugdhulp. We zijn o.a. zeer constructief in overleg met de Hoogeveense onderwijs partijen en gaan op korte termijn een aantal gezamenlijke pilots starten waarvan we vooral op de wat langere termijn gunstige effecten verwachten.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer Karel Loohuis Gemeentesecretaris burgemeester

Scroll naar boven